Bristande information om ultraljud

Den nyblivna mamman anmälde barnmorskan och överläkaren för att de inte upptäckte sonens missbildning på rutinultraljudet.

5 februari 2001

Den 36-åriga kvinnan var gravid och genomgick först ett ultraljud för bestämning av graviditetens längd, så ett ultraljudslett fostervattenprov som visade normal kromosomuppsättning och alfafetoprotein, och slutligen i vecka 18 det ultraljud som alla gravida kvinnor erbjuds.

Graviditeten utvecklades normalt men då barnet föddes visade det sig att den nyfödda pojkens urinblåsa låg öppen på bukväggen (blåsextrofi). Han opererades för det på barnsjukhuset.

Mamman anmälde den överläkare och den barnmorska som genomfört det rutinmässiga ultraljudet till hsan för att de inte hade upptäckt att barnet hade en blåsextrofi.

Överläkaren skriver i sitt yttrande att kliniken vid rutinscreeningen i vecka 18 mäter den biparietala diametern, bukomfånget och femurlängden för att utifrån dessa beräkna datum för partus.

Man gör också en grov granskning av fostrets anatomi och kontrollerar skallform, hjärnventriklar, hjärtats placering och storlek, diafragma, ventrikel, bukvägg, njurar, urinblåsa, ryggrad samt armar och ben. En översikt av livmodern för kontroll av antal foster och placentans läge ingår också.

Överläkaren skriver också att pojkens missbildning är mycket ovanlig, enligt litteraturen förekommer den i 1–20 fall på 40 000 födda, och i de enstaka fall där det diagnosticerats perinatalt så har det skett i tredje trimestern.

Barnmorskan skriver att de flesta blivande föräldrar är oroliga för att deras barn inte ska vara friskt. Hon brukar informera om sina möjligheter att upptäcka avvikelser och konstaterar att hon därför självfallet aldrig ger någon garanti för att barnet är friskt.

Mamman påpekar i ett genmäle att en annan läkare berättat för henne att blåsextrofi syns vid missbildningsultraljud redan i vecka 17.

Ansvarsnämnden påpekar att det är viktigt att vid ultraljudsscreeningen i vecka 18 informera om att det inte är ett missbildningsultraljud, som är något helt annat och betydligt mer omfattande där varje organ gås igenom var för sig.

Nämnden skriver att det på de ultraljudsbilder som mamman lämnat in inte går att se om barnet har blåsextrofi. Åtgärden hade blivit densamma men beredskapen att ta hand om barnet efter förlossningen hade varit en annan om missbildningen upptäckts, konstaterar HSAN. 

Barnmorskan och överläkaren kritiseras för att inte tillräckligt väl ha informerat om syftet med rutinultraljudet, men inte för att de inte upptäckte missbildningen. Informationsmissen är inte av den art att den leder till disciplinpåföljd.
Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 2522/99:a4).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida