Bristande rutiner
gav oklarhet om ansvar

En tvångsvårdad kvinna tog livet av sig under en permission. Vem som var ansvarig läkare var oklart och sjuksköterskan som lovat ringa patienten hann aldrig göra det.

En 56-årig kvinna som led av schizofreni med paranoida vanföreställningar och hallucinationer utvecklade depressiva symtom med självmordstankar och ångest. Strax före jul sökte hon psykiatrisk vård och blev intagen för tvångsvård.

Dagen efter gav tjänstgörande at-läkare henne permission efter att ha kontaktat avdelningens överläkare. Öppenvården informerades och en kopia på epikrisen sändes över. Tre dagar senare – på julaftonen – hittades patienten död i sin bostad.

Kvinnans bror anmälde en läkare och en sjuksköterska till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för felbehandling.

Med tanke på att hans syster dels just hade inlett sin medicinering med antidepressiva läkemedel, dels hade uttalad ångest och tvångstankar, ansåg brodern att läkarens permissionsbeslut var nonchalant och bristfälligt underbyggt.

Han påpekade också att sjuksköterskan hade åtagit sig att hålla daglig kontakt med systern under julen, men aldrig hörde av sig.

Sjuksköterskan skriver i sitt yttrande att öppenvårdsteamet kände oro inför utskrivningen och att hon därför förklarade att hon kanske kunde ringa till patienten under helgen. Men sedan fick hon för mycket att göra.

Läkaren skriver att hon tjänstgjorde tillfälligt på den psykiatriska akutmottagningen och inte hade fått reda på att hon också ansvarade för patienter inskrivna på vårdavdelningarna.

Den at-läkare som var placerad på akutmottagningen var på en vårdavdelning större delen av dagen och hade meddelat läkaren att han måste hjälpa till med utskrivningar och permissioner.

På vårdavdelningen fanns också den ordinarie överläkaren som at-läkaren konsulterade flera gånger angående den 56-åriga kvinnan.

Den anmälda läkaren skrev att hon senare har fått reda på att överläkaren var »ledig« fast han befann sig på avdelningen.

Ansvarsnämnden skriver i sin bedömning att den anmälda läkaren enligt epikrisen var patientansvarig läkare för kvinnan.

Men eftersom hon inte hade fått veta det och inte deltog i handläggningen då 56-åringen skrevs ut så kan hon inte kritiseras för beslutet.

Nämnden konstaterar att händelsen visar allvarliga och oacceptabla brister i klinikens rutiner för omhändertagande av sjuka personer.

I och med utskrivningen lämnades ansvaret för kvinnans vård över till öppenvården. Den anmälda sjuksköterskan kan därför inte kritiseras för att hon inte kontaktade kvinnan, skriver nämnden och friar också henne. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 205/02:a5).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida