Bromsmediciner verksamma även på äldre med svår demens

Bromsmediciner verksamma även på äldre med svår demens
I sin avhandling visar sjuksköterskan Carina Wattmo också att ensamstående män löper nästan fyra gånger högre risk att flytta till särskilt boende jämfört med dem som bor med en anhörig.

Att bromsmediciner mot Alzheimers sjukdom biter sämre på äldre patienter och på dem med långt framskriden sjukdom är en myt. En ny avhandling från Lunds universitet visar att dessa grupper till och med svarar bättre på medicinerna.

10 oktober 2011

– Ja, patienter med långt framskriden kognitiv svikt svarar bättre än andra under de första sex månaderna. Det visar hur viktigt det är att inte undanta dessa grupper från behandling med bromsmedicin, säger sjuksköterskan Carina Wattmo, som står bakom avhandlingen.

Gruppskillnader

Carina Wattmo har följt utvecklingen hos Alzheimerpatienter som behandlats med acetylkolinesterashämmare, den vanligaste läkemedelstypen mot sjukdomen. Till skillnad från tidigare studier har hon undersökt skillnader i behandlingsrespons mellan olika grupper.

– Oftast sätts alla patienter i en grupp som sedan jämförs med kontrollen. Jag har tittat på socioekonomi och andra egenskaper och sett att äldre och att män överlag – som grupp betraktat – svarar bättre på behandlingen, säger hon.

Däremot är kvinnligt kön, högre utbildning, och lägre ålder förknippat med ett sämre långtidsutfall i de kognitiva funktionerna.

Matematiska modeller

Carina Wattmo har inom ramen för avhandlingen också byggt en matematisk modell för att prognostisera behandlingsrespons. Placebo får inte användas mer än i sex månader. Därefter måste man jämföra patienter med antingen matematiska modeller eller med historiska data. Carina Wattmo har lyckats skapa modeller som kan förutsäga både behandlingsrespons efter sex månader och långtidsresultat, vilket ingen tidigare gjort på behandlade patienter.

Totalt ingick data från drygt 1 200 patienter som behandlats mellan åren 1997 och 2008.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida