Chefen som serstordåd

Från vården hörs mest om under­bemanning och stress. På Karlskoga lasarett pratar chefen om tro på personalen.

31 juli 2013

En enkätundersökning visar att 95 procent av de 730 som arbetar på sjukhuset skulle rekommendera en nära vän att göra detsamma. Att sjukhusdirektören inser att personalens arbetsglädje är en viktig förutsättning för patienternas säkerhet borgar för det. ?

Lena Adolfsson är sjuksköterska och sedan tre år tillbaka sjukhusdirektör för Karlskoga lasarett, som förra året fick ta emot utmärkelsen Svensk kvalitet för sina goda behandlingsresultat. ??

Bakgrunden är en landstingsgemensam och målmedveten satsning på att förebygga trycksår, fallskador och undernäring. Till exempel har sjukhuset en kvalitetschef med en tydlig plan för utvecklingsarbetet. ?

Men i kvalitetsarbetet har ledningen konsekvent vänt sig till alla professioner med förhoppningen om att var och en ska ha minst ett eget ansvarsområde — som de utbildas för. Det kan vara läkemedel, förflyttning, dokumentationssystem, hot och våld, hygien eller trycksår.??

Parollen är att alla ska sätta avtryck i verk-samheten. Alla förväntas göra det. Förväntningar kan få den man minst anar att utföra storverk.?

— Det faktum att alla känner ansvar och ges möjlighet att utvecklas har en stor del i att vi har lyckats. Ta till exempel undersköterskorna som är hygienombud och som inte drar sig för att säga åt läkarna att ta på plastförklädet eller ta av klockan. De har all anledning att känna stolthet över att vi ligger så högt när det gäller följsamhet till hygienriktlinjer. ??

Det framgångsrika kvalitetsarbetet på Karlskoga sjukhus har pågått i 14 år. Lena Adolfsson har varit sjukhusets högsta chef i tre av dem och tar inte åt sig äran av de goda behandlingsresultaten. Men hon ser till att ömt vårda den prestigelöshet och den insikt om alla professioners värde som är en del av sjukhusets historia.?

— Jag ser kontinuitet som något viktigt och tycker det har varit för lite fokus på att värdesätta den personal som finns i en organisation. Det är nästan en större utmaning att behålla personal än att rekrytera ny. De som har arbetat här en tid och som stannar kvar blir bärare av vår kultur, säger Lena Adolfsson.?

Själv vill hon vara nära vården, även som chef. Faktiskt tror hon att alla chefer kontinuerligt måste fortsätta att möta patienter, närstående och personal. ?

— Jag tror på närvaro. Det sparar tid och ger bekräftelse.?När Lena Adolfsson ibland tappar bort sig går hon ut i verksamheten och ”jordar sig”, som hon säger. Hon vill inte stänga in sig i ett elfenbenstorn.??

Vikten av en god atmosfär blev tydlig för Lena Adolfsson när hon 2002 tackade ja till uppdraget att som avdelningschef bygga upp en dialysmottagning på lasarettet. Spännande och krävande, säger hon. Och otroligt reglerat. Då hade hon stor nytta av sin erfarenhet som medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen. Dialysvården ställer höga krav på säkerhet, kontroll och certifiering.

— Samtidigt ska patienterna, som kommer tre gånger i veckan och praktiskt taget har avdelningen som sitt andra hem, känna sig välkomna. Den atmosfären skapas inte om man inte har en välfungerande arbetsgrupp.

Kvalitetstänkande sparar pengar

På Karlskoga lasarett har antalet sjukdagar för arbetsolyckor och arbets-
sjukdomar vid patientförflyttning minskat från 3 966 under åren 1990-1999,
till 103 under 2000-2010. Det innebär en minskad kostnad på 6,4 miljoner kronor.
    För trycksåren är sjukhuset på väg mot sin nollvision och har i dag bara en procent, mot 15 procent (2012) för svensk vård i genomsnitt. En halvering av antalet som drabbas av trycksår i Sverige skulle enligt beräkningar minska kostnaderna med 1,4 miljarder årligen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida