Debatt. Behövs mer statlig styrning?

Vårdförbundet är ett av de fackförbund som anser att Medlingsinstitutet ska ta mer hänsyn till jämställdheten och att det är dags att sluta se industrin som norm för all lönebildning.

5 september 2012

När Medlings­institutet bildades år 2000 var det för att regeringen ville ha mer inflytande över lönebildningen efter flera decennier av höga löneökningar, men också av hög inflation. Många fackförbund var kritiska till den ökade statliga inblandningen.

— Det är ganska förvånande att fackliga organisationer som för några år sedan slöt avtal för att undvika statligt inflytande i dag ropar på mer politisk inblandning, säger Medlings­institutets generaldirektör Claes Stråth.

Han välkomnar idéer från fackliga organisationer och andra om att göra saker annorlunda, men tillbakavisar kritik om att Medlingsinstitutet inte har en tillräckligt tydlig jämställdhetsaspekt i sitt arbete. Claes Stråth pekar på att både de årliga rapporterna och övriga publikationer handlar mycket om jämställdhet.

När det kommer till institutets uppdrag så är det lagreglerat och därmed är det upp till riksdag och regering att besluta om det bör ändras. Medlingsinstitutets huvuduppdrag är att verka för en välfungerande lönebildning och utgångspunkten är att den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska var lönenormerande.

— Sverige är beroende av att kunna sälja sina varor på en internationell marknad och de som verkar inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn vet hur stora löneökningar ekonomin klarar utan att förlora sin konkurrenskraft. En bibehållen sådan är en förutsättning för att ha råd med den offentliga sektorn, säger Claes Stråth.

Fakta

Medlingsinstitutets tre huvuduppdrag är att verka för en god lönebildning, ansvara för officiell lönestatistik och medla i arbetstvister. På webbplatsen finns bland annat rapporten Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011, som publicerades i juni i år. I den slås bland annat fast att den viktigaste förklaringen till löneskillnaden mellan könen är att kvinnor och män arbetar inom olika yrken med olika löneläge.


Läs mer: http://www.mi.se/ , under fliken Lönestatistik

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida