Delegeringsbråket splittrar vården

Sjuksköterskorna ser hot mot patientsäkerheten. Läkarna oroar sig inte så mycket och undersköterskorna känner sig nedvärderade, visar remissvaren på förslaget till ny föreskrift.  

2 november 2016

I Socialstyrelsens förslag är ambitionen att öka patientsäkerheten. En rad krav ställs på läkare och sjuksköterskor att ta mer ansvar för ordinationer, dokumentation och uppföljning. Men en fråga har blivit rena dynamiten för sjuksköterskor och det är förslaget att avskaffa förbudet mot att delegera läkemedelshantering till annan personal på sjukhusen.

?Förslaget kom i somras och den ändrade läkemedelsföreskriften är tänkt att börja gälla redan i vår, från den 31 mars. En mängd remissinstanser har fått säga sitt och nu ska Socialstyrelsen gå igenom alla svar. Bland de yrkesgrupper som är mest berörda finns stora skillnader i synsätt. För läkarna är frågan inte särskilt laddad.??

Principiellt har Läkarförbundet inget emot delegering, men de anser att det måste vara tydligt vem som ansvarar för att den som får en delegering har tillräcklig kompetens. En utbildning på bara två timmar, som Socialstyrelsen lyfter fram i underlaget till förslaget, är de kritiska till.?

— Risken är att de ger ett exempel som sedan blir norm. Vi tror inte att en utbildning på två, tre timmar räcker, säger Emma Spak i Läkarförbundets styrelse.??

Vårdförbundet å sin sida vill att konsekvenserna för patientsäkerheten utreds innan delegeringen släpps fri i en föreskrift.?

— Våra medlemmar är oroade för att tvingas in i samma delegeringssituation som i hemsjukvården. Där löser delegeringen i dag personalbristen och sjuksköterskorna pressas till att delegera, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.?

Förbundet vill att delegeringsfrågan i läke­medelsföreskriften hanteras tillsammans med delegeringsföreskriften som Social­styrelsen nu har börjat omarbeta.?

— Vi har uppfattat det som att Socialstyrelsen överväger att ta bort delegeringsföreskrifterna. Vad händer då med de restriktioner som finns i dag om att delegering bara är tillåten i undantagsfall och att man inte får delegera för att lösa brist på personal av ekonomiska skäl???

Socialstyrelsen, med landstingen och två statliga utredningar i ryggen, anser att det nuvarande delegeringsförbudet sätter käppar i hjulet för att undersköterskor ska utnyttjas fullt ut i sjukvården. Denna tilltro till undersköterskornas kompetens inom läkemedel och farmakologi har inte delats av sjuksköterskorna, vilket har gjort stämningen mellan yrkesgrupperna spänd.

?«Många undersköterskor har reagerat med att de känner sig kränkta», skriver yrkesföreningen Sveriges undersköterskor och specialistundersköterskor i sitt remissvar.?

Undersköterskornas fackförbund Kommunal håller med Socialstyrelsen om att läkemedelshantering bör vara möjlig att delegera i slutenvården. Men de vill i första hand se att en nationell utbildning och legitimation införs för undersköterskor.

Riksföreningen för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård vill att dessa vårdområden undantas från delegering, på samma sätt som Socialstyrelsen redan gjort undantag för ambulanssjukvården.

Så här tycker Vårdförbundet plus och minus med ändrade föreskrifter:

Minus

  • Läkemedelshantering får skötas av icke legitimerade yrkesgrupper.

Plus

  • Sjuksköterskor får justera doser av exempelvis insulin och blodförtunnande.
  • Begreppet överlämning av läkemedel införs.
  • Rimlighets­bedömning av ordinationer ska göras.
  • Ökade krav på kontroll vid iordningställande av läkemedel.
  • Obligatoriskt med kontroller av kontinuerliga infusioner.
  • Ökade krav på ordinationer med generella direktiv.
  • Patienter som kan får sköta sin pågående läkemedels­behandling, även som inskrivna på sjukhus.
  • Vårdgivaren ska säkerställa kvalitetsgranskningar av läkemedelshantering.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida