Demens

Bok om dementa

8 september 1997

Författare Ingalill R Hallberg
Titel Problematiska beteenden hos demensdrabbade         
144 sidor.
Förlag Liber 1997.   
Cirkapris 248 kronor
ISBN 91-47-04860-3

Det är vanligt att demensdrabbade blir oroliga och uppträder störande. Vårdforskaren Ingalill R Hallberg har under flera år studerat alzheimersjukas beteende och försökt finna ett svar på varför de så ofta är vokalt störande.

Boken är en populär version hennes doktorsavhandling i ämnet från 1990. I sitt förord påpekar hon att trots att sex år har gått sedan dess är resultaten fortfarande aktuella. I boken redovisar hon både egna och andras forskningsresultat som talar för att det spelar stor roll hur miljön är utformad där de alzheimersjuka vårdas.

Omvårdnaden måste vara anpassad till den psykologiska utvecklingsnivå den sjuka befinner sig på. Flera forskare jämför förändringarna hos de demenssjuka med tidigare utvecklingsnivåer. Men deras situation förbättras i en miljö med tydlig fysisk information som underlättar orienteringen i tillvaron.

Miljön bör utformas efter patientens funktionsnivå, är forskarna eniga om. Anpassning med hjälpmedel måste ske för de demenssjuka som har nedsatt syn eller hörsel. Patienten behöver ges stöd för sin integritet i boendet, ha möjlighet att delta i aktiviteter och känna gemenskap.

Nedskärningarna i vården med allt färre anställda är ett hot eftersom det innebär att kvaliteten i omvårdnaden av de demenssjuka riskerar att försämras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida