Effektivt att screena män

Screening av äldre män leder till en drastisk minskning av dödsfall på grund av spruckna pulsåderbråck, visar en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, sbu.

1 december 2008

Redan 2003 kom sbu med en rapport som visade att undersökningarna minskar dödligheten. I den nya rapporten är bevisen ännu starkare för att de verkligen är effektiva, också kostnadsmässigt.

Internationella studier visar på screeningens positiva resultat. En av dem, mass-studien, genomfördes i England och omfattade 67 800 män mellan 65 och 74 år. Efter fyra års uppföljning var dödligheten 42 procent lägre i studiegruppen jämfört med kontrollgruppen.

Screening av alla svenska män vid 65 års ålder skulle innebära att omkring 50 000 män per år undersöks. sbu bedömer att omkring fem procent av dem har bukaortaaneurysm. Av dessa har en tiondel så stor utvidgning att operation blir aktuell direkt, medan övriga kan följas upp med regelbundet återkommande undersökningar.

Screening innebär att stora kroppspulsåderns diameter mäts med hjälp av ultraljud. Över 3 centimeter innebär risk för att utveckla bråck och 5,5 centimeter är gränsvärdet för operation.

Införandet av screening innebär kostnader för själva undersökningen och för ett ökat antal operationer i förebyggande syfte. Samtidigt beräknas att kostnaderna för akuta operationer kommer att minska.

Eftersom operationer i förebyggande syfte är förenade med risker och en dödlighetsrisk på upp till tre procent har frågan ställts om screening är etiskt försvarbart.

Ja, svarar sbu. Om alla som kallas till ultraljud får balanserad och lättbegriplig information om konsekvenserna av undersökning och behandling. Patienterna ska också ges tillfälle att överväga olika alternativ i samråd med behandlande läkare och anhöriga.

Screening av män görs i dag i landstingen i Uppsala, Östergötlands, Västmanlands, Dalarnas och Sörmlands län. Eftersom tillståndet är mindre vanligt hos kvinnor är det hittills främst screening av män som diskuterats. Studier om effekterna av screening av kvinnor pågår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida