Enkät om synen på vårdforskning

30 november 2011

Premierar arbetsgivarna forskarutbildning, och hur stort är intresset bland Vårdförbundets medlemsgrupper?

Eva Nowak, avdelningsordförande, Stockholm:?
— Nej, de varken efterfrågar eller premierar. Jag tror att intresset skulle vara stort bland medlemmarna om kunskapen togs till vara på arbetsplatserna och om det visade sig i löne­kuvertet.

Maria Bäckman, avdelningsordförande, Västernorrland:
— Det är kanske någon enstaka chef som efterfrågar det, men det finns ingen övergripande policy. Men jag känner inte heller att det finns något större intresse för forskarutbildning bland sjuksköterskorna.

Kristina Fluur Hedman, avdelningsordförande, Jämtland:
— Hos våra medlemmar finns det de som är intresserade av forskarutbildning, men inte hos arbetsgivarna. Organisationen anser sig inte behöva sjuksköterskornas forskning — ”för alla vet ju vad en sjuksköterska är och det räcker” — så de används mest som forskningsassistenter.

 
Vilka är de största kunskapsluckorna i vårdforskningen?

Ania Willman, professor i vårdvetenskap, Blekinge tekniska högskola:
— Det saknas kunskap om effekten av personcentrerad vård och om teambaserad vård ger gynnsamma resultat vid andra hälsotillstånd än stroke. Det finns också ett stort behov av forskning kring äldre, symtomlindrande vård, vård vid förvirringstillstånd, långvarig smärta, undernäring och akuta tillstånd.

Ingegerd Bergbom, professor i omvårdnad, Göteborgs universitet
— Intensivvården präglas av att patienten är helt beroende av sjuksköterskan och undersköterskan för sin överlevnad. En stor del av patienterna får vårdskador av intensivvårdsvistelsen och många dör för att det inte finns intensivvårdsplatser. En åldrande befolkningen gör att behovet av vårdplatser beräknas öka med 10 till 20 procent fram till 2020, men trots att det borde vara ett mycket intressant område att utveckla ges nästan inga anslag alls.

Bengt Arnetz, professor i socialmedicin, Uppsala universitet
— Anställdas arbetsmiljö och effekter på vårdkvalitet, inklusive patienters följsamhet. Forskningen i dag behandlar arbetsmiljöfrågor separat från vårdkvalitet och patientutfall.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida