Etiska riktlinjer för biomedicinska analytiker

2 september 2002

* Biomedicinska analytikern ska i sitt arbete följa gällande lagar angående tystnadsplikt och sekretess. Detta gäller även undersöknings- och analysresultat.

* Biomedicinska analytikern är skyldig att visa stor omsorg
vid hantering av dokument om undersöknings- och analysresultat och vara observant på de risker för brott mot sekretesslagen som användning av kommunikations- och informationsteknologi kan innebära.

* Biomedicinska analytikern ska känna till och följa gällande säkerhetsbestämmelser för laboratorieverksamheten så att
omgivningen skyddas, säkerheten för patienter, analysmaterial och medarbetare samt den personliga säkerheten garanteras.

* Biomedicinska analytikern bör visa respekt för det organiska materialet samt respektera patientens integritet och rätt till självbestämmande angående undersökningar.

* Patientens ras, religion, etniska tillhörighet, sociala status, kön, ålder och hälsotillstånd får inte påverka den biomedicinska analytikerns förhållningssätt till och ansvar för patienten eller det organiska materialet.

* I forsknings- och utvecklingsarbete bör den biomedicinska analytikern ta ansvar för och medverka till att de forskningsetiska riktlinjerna följs.

* Biomedicinska analytikern ska i sitt arbete följa gällande lagar och bestämmelser vid hantering av djur i laboratorieverksamheten.

* Biomedicinska analytikern har ansvar för hela analysprocessens/patientundersökningens utförande och kvalitet, det vill säga från beställning, genomförande till avgivande av korrekt svar.

* Biomedicinska analytikern bör sträva efter att upprätthålla, utveckla och förbättra sin yrkesskicklighet och kompetens samt följa metodutvecklingen inom området.

* Biomedicinska analytikern bör medverka till att vetenskapliga framsteg kommer till nytta för patienten genom utveckling och förbättring av analysmetoder.

* Biomedicinska analytikern bör sprida sina yrkeskunskaper till övrig hälso- och sjukvårdspersonal samt aktivt sträva efter ett nära samarbete med andra yrken inom hälso- och sjukvården.

* Biomedicinska analytikern bör upprätthålla och bibehålla stolthet och respekt för yrket samt utöva professionellt omdöme, kunskap och omtanke.

* Riktlinjerna antogs på IBLs årsmöte den 7 maj 1996.

De etiska reglerna finns också på IBLs, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskaps, hemsida: www.ibl-inst.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida