Eva Fernvall negativ till Ledarnas uteslutning

Det får negativa konsekvenser för den fackliga rörelsen, säger Vårdförbundet SHSTFs ordförande Eva Fernvall efter beslutet att utesluta Ledarna ur centralorganisationen TCO.

11 augusti 1997

Fackförbundet Ledarnas (före detta Arbetsledareförbundet) vara eller inte vara blev den stora striden på TCO-kongressen i juni. Frågan togs upp redan under den första kongressdagen och kom sedan att finnas med i debatter, i diskussioner på sidan om och i utskottsarbete under alla kongressdagarna. Regelbundet samlades de olika förbunden, ibland var för sig, ibland några tillsammans, för att diskutera fram en lösning som skulle innebära att Ledarna kunde vara kvar.

En rad försök till kompromisser gjordes, men det visade sig till sist omöjligt att ena de stridiga viljorna och med röstsiffrorna 73–64 uteslöts Ledarna. Deras representanter kunde omedelbart packa sina kongressportföljer och gå ut ur kongressalen i Cirkus på Djurgården i Stockholm och därmed även lämna TCO-sällskapet.

Medlemsvärvning orsaken
Därmed avslutades en långvarig strid mellan Ledarna och fyra andra TCO-förbund: Industritjänstemannaförbundet (SIF), Handelstjänstemannaförbundet (HTF), Statstjänstemannaförbundet (ST) och Kommunaltjänstemanna-förbundet (SKTF). De fyra förbunden hade i en motion begärt att Ledarna skulle uteslutas eftersom de ansåg att Ledarna genom att värva medlemmar från SIFs, HTFs, STs och SKTFs områden brutit mot de gränsdragningsregler som finns i TCOs stadgar.

De krävde att Ledarna skulle sluta att värva medlemmar från dem och menade att man under inga omständigheter får bryta mot gränsdragningsreglerna. Ledarna däremot hävdade att varje individ har rätt att själv välja facklig hemvist, oavsett vad som sägs i gränsdragningsreglerna.

Försöken att finna en annan lösning än uteslutning leddes av Vårdförbundet SHSTF, inte minst genom vice ordföranden Helena Johanson. Det var på hennes begäran frågan fördes till beredningsutskottet som bland annat innehöll representanter för Ledarna och de fyra motståndarna och där även hon  satt med.

Helena Johanson sa att kongressen har ett ansvar för att stärka respekten för facket. Hon sa också att även om Ledarna klart säger att man inte ska följa TCOs regler, så är det ändå fel att utesluta förbundet eftersom det inte löser några problem. För allmänheten är det också obegripligt att man utesluter ett förbund för att detta vill låta medlemmarna bestämma, menade hon.

Vårdförbundet SHSTF hade stöd från en rad andra TCO-förbund, men sedan Ledarna förklarat att man inte kunde acceptera det kompromissförslag som lagts fram och att man inte heller i fortsättningen tänkte följa TCOs stadgar, var slutet oundvikligt. Eftersom SIF, HTF, SKTF och ST tillsammans hade röstmajoritet på kongressen, uteslöts Ledarna.

Tolv förbund reserverade sig
Tolv förbund reserverade sig skriftligen mot uteslutningsbeslutet: Vårdförbundet SHSTF, Journalistförbundet, Lärarförbundet, Svenska Folkhögskolans Lärarförbund, Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, Farmaciförbundet, Försvarets Civila Tjänstemannaförbund, Tull-Kust, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Försäkringstjänstemannaförbundet, Finansförbundet och Teaterförbundet.

Den omedelbara konsekvensen av beslutet är att Ledarna lämnar alla TCO-organ. Bland annat fick ordföranden Björn Bergman lämna den TCO-styrelse han valts in i tidigare under kongressen.

– Vi måste nog också lämna TCO-OF, menade han efteråt.

TCO-OF är en TCO-sammanslutning för TCOs offentliganställda, till exempel Vårdförbundet SHSTF. Däremot blir Ledarna kvar i Privattjänstemannakartellen PTK eftersom den inte enbart är knuten till TCO utan även har Saco-förbund som medlemmar.

Uteslutningen löser knappast några problem när det gäller medlemsvärvningen. Risken finns i stället att den ökar. I och med att Ledarna inte är med i TCO är det fritt fram för dem att värva medlemmar från andra förbund, samtidigt som andra förbund kan värva från Ledarna.

– Vi är dock beredda till samarbete och överenskommelser på det här området med de TCO-förbund som är intresserade, förklarade Björn Bergman efteråt sedan Ledarna för tredje gången sedan 1979 lämnat TCO.

”Negativt för facket”
Eva Fernvall tycker att uteslutningsbeslutet är mycket olyckligt.

– Jag är övertygad om att beslutet får negativa konsekvenser för den fackliga rörelsen.

Hon ser dock inga direkta konsekvenser för Vårdförbundet SHSTF.

– Vi har inte samma problem som de andra förbunden eftersom vårt medlemskap bygger på att man har en speciell utbildning. Däremot kan det bli en diskussion inom förbundet om behovet av TCO, säger hon.

Eva Fernvall menar att man i framtiden mer än tidigare måste arbeta med individens val, att göra facket mer attraktivt för den enskilde. Och just detta är något som finns med i rapporten ”Nya Tider Nya Fack” som antogs av kongressen. Där sägs bland annat att ”Den fackliga organiseringen utgår från principen om ett frivilligt medlemskap. Den enskilde individen vare sig kan eller bör påtvingas en viss facklig tillhörighet. All facklig rekryteringsverksamhet måste därför bygga på en respekt för den enskilde individens val”. Samtidigt poängteras dock behovet av sammanhållning och solidaritet och att det knappast gagnar den enskilde om olika förbund strider om rekryteringen.

I rapporten talas också om behovet av en enad tjänstemannarörelse, det vill säga någon form av samgående mellan TCO och Saco. Bakom rapporten står representanter för de flesta TCO-förbunden, bland annat de stridande förbunden Ledarna, ST, SIF, SKTF och HTF. Vårdförbundet SHSTF har i utredningen representerats av förbundsstyrelseledamoten Margareta Albinsson.

Inger Ohlsson omvaldes
Bland övriga kongressbeslut kan nämnas:

* Inger Ohlsson omvaldes som ordförande och vice ordförande blev Lärarförbundets Christer Romilson (nyval) och SIFs Lilian Ringsand (omval). Eva Fernvall omvaldes som ledamot.
* Något ja till EUs monetära union EMU blev det inte, trots ett krav på detta från Finansförbundet. I stället ska TCO ”vänta och se”. EMU-frågan ingick i det sysselsättningsmanifest som antogs av kongressen. Där betonas arbetet med att minska arbetslösheten.
* Författaren Jan Henrik Swahn fick TCOs litteraturpris på 100 000 kronor för bland annat sin senaste bok Pengarna.
* TCO ska verka för att lagen om sjuklön avskaffas, den lag som säger att arbetsgivarna ska betala för de första 28 dagarna. TCO ska också med kraft driva frågan om en höjning av ersättningsnivån till 90 procent vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida