Evidens betyder bevis

Evidensbaserad omvårdnad har blivit ett begrepp på sjuksköterskors läppar. En stor hörsal var fylld till bristningsgränsen av intresserade åhörare när SSF och SBU ordnade konferens.  

Omvårdnad – kan den vara evidensbaserad? Frågan var rubrik för en konferens i Stockholm i april som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) anordnade tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening (SSF).

Som en sammanfattning måste man nog svara: Javisst, men vetenskapliga omvårdnadsfakta måste kombineras med egen erfarenhet och en stor portion hänsyn till patientens individuella behov, för att omvårdnaden ska bli god.

Om man ska döma av mängden sjuksköterskor i en fullsatt hörsal i Folkets hus, är intresset för evidensbaserad omvårdnad mycket stort i sjuksköterskekåren. Och det stämmer bra med vad Anne-Marie Wohlin, ordförande i SSF, sa om att sjuksköterskorna är inne i en stark professionaliseringsfas.

Ordet evidens betyder bevis eller belagd kunskap. Att arbeta med evidensbaserad omvårdnad innebär att man i patientvården använder sig av kunskap som kommit fram genom utvärderingar av olika sätt att ge omvårdnad.

Omvårdnad vid cancer
Två rapporter om evidensbaserad omvårdnad presenterades vid konferensen. Den ena handlar om vetenskapligt underlag för omvårdnad vid strålbehandling av patienter med cancer. Den andra gäller motsvarande för patienter med måttligt förhöjt blodtryck. Båda har producerats gemensamt av SSF och SBU och knyter an till de rapporter om medicinsk utvärdering av strålbehandling respektive behandling vid måttligt förhöjt blodtryck som SBU tidigare har gett ut.

Sjuksköterskorna och vårdforskarna Christina Forsberg och Yvonne Wengström står bakom den första. Ann Bengtson och Eva Drevenhorn är författare till den andra.

Sökningar av vetenskapliga studier gjordes i databaser som Medline, Nurseline, CINAHL och Cochrane Library. Av alla artiklar som fanns i databaserna valdes vissa ut för närmare studium. De motsvarade de krav som författarna ställt upp för typ av studie, antal patienter i studien med mera.

Christina Forsberg och Yvonne Wengström berättade att de kommit fram till att de ville bilda en nationell arbetsgrupp med sjuksköterskor från olika kliniker, för att diskutera kliniska erfarenheter av omvårdnad vid strålbehandling. På så sätt hoppas de nå fram till konsensus om behandling och omvårdnad.

Rapporterna finns att beställa hos SBU på telefon 08-412 32 00.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida