Evidensbaserad omvårdnad

8 maj 2000

Nu finns den fjärde SBU-rapporten om evidensbaserad omvårdnad, det vill säga kunskap om omvårdnad som det finns bevis för – till skillnad från kunskap baserad på tradition. Denna gång gäller utvärderingen omvårdnad vid schizofreni. Det är en rapport som kompletterar den medicinska SBU-rapporten Behandling med neuroleptika som kom ut 1997.
   
Den nya rapporten visar att det vetenskapliga underlaget är knapphändigt och svagt, sägs det inledningsvis. Projektgruppen har sökt vetenskapliga artiklar, både kvalitativa, kvantitativa och översiktsarbeten i bland annat databaserna Medline, Cinahl och Cochrane library. Endast artiklar på engelska eller nordiska språk från 1993–98 togs med. Kvalitetsbedömningar gjordes och bara de studier som bedömdes ha hög eller medelhög kvalitet togs med i en fortsatt bedömning. 35 studier fanns med i en avslutande granskning. Två av dem var svenska. Gruppen drar slutsatsen att det är angeläget att studera området utbildning, stöd och information till familjer där en familjemedlem insjuknat i schizofreni. Effekterna av utbildnings- och träningsprogram behöver utvärderas. Studier behövs om patienternas upplevelser av vad som är god omvårdnad. De granskade studierna fokuserar på medelålders män. Det borde vara intressant att undersöka om kvinnor och män i olika åldrar har olika behov i fråga om behandling och bemötande i vården, anser projektgruppen.

Författare Ove Hellzén, Anneth Johansson, Anita Pejlert 
Titel Evidensbaserad omvårdnad – behandling av personer med schizofreni
71 sidor 
Förlag Utgivare SBU och SSF 1999 
Cirkapris 94 kronor+frakt 
ISBN 91-87890-55-0

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida