Experter på sår efter Uppsalakurs

Sjuksköterskorna Agneta Bergsten och Cheryl Carli har just avslutat en omfattande utbildning i sårläkning. Fördjupade kunskaper ger dem verktyg för att förbättra sårvården och öppnar nya vägar till utveckling i yrket.

Sjuksköterskor och läkare har under två år haft möjlighet att läsa 40 poäng sårläkning i Uppsala. Utbildningen har genomförts i samverkan mellan Uppsala universitet och universitetet i Cardiff, där Cardiff wound healing centre finns med en professur i sårläkning. Centret är ett nav för såväl nationell som internationell sårforskning och utbildning. För närvarande arbetar mellan 30 och 40 forskare där.

Sjuksköterskorna Agneta Bergsten vid Sårcentrum och Cheryl Carli på ortopedavdelning 70e 1 på Akademiska sjukhuset i Uppsala är två av de 15 som fullföljt utbildningen. De är överens om att den har gett fördjupade kunskaper och ett bredare perspektiv på sår. »Ett sår är inte bara ett sår«, säger de. »Det finns en människa bakom och det perspektivet har den här utbildningen verkligen givit oss.«

Ett sår är förknippat med stort lidande och stora kostnader för patienten kanske med resor, sjukskrivning och eventuell lukt som följd, som kan göra att patienten isolerar sig. En långdragen läkningsprocess kan också medföra bundenhet då patienten måste passa omläggningstider.

Fler sår hos äldre
Sår måste också ses i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Sveriges befolkning blir äldre; vårdbehovet ökar, andra sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och maligna sjukdomar ökar, den kroppsliga rörligheten minskar och cirkulationen blir sämre.

Allt detta ökar risken för sår.

– Efter utbildningen kan jag på ett helt annat sätt än tidigare bedöma vilka patienter som löper risk för att få infektioner och dålig sårläkning, säger Cheryl Carli.

– Det finns vetenskapligt underbyggd  kunskap och vi har lärt oss hitta den och framför allt att granska den kritiskt. Forskning i USA har exempelvis visat att noggrann uppföljning och reglering av blodsockret hos diabetiker i samband med, och två dygn efter, en operation minskar förekomsten av djupa sternala sårinfektioner. I och med det förbättras sårläkningen och onödigt långa vårdtider kan förhindras. Därmed kan fler patienter tas emot.

God investering
Cheryl Carlis chef Göran Kindåker tycker att en så omfattande utbildning om sårläkning är en god investering.

– Jag vet att patienten blir behandlad enligt den senaste och den bästa kunskapen om sår som finns, säger han.

Han poängterar också att det faktum att den bästa kompetensen finns på plats, ger stor trygghet i arbetet för hela personalen. En trygghet som kommer patienterna tillgodo.

Som sårombud på sin avdelning kommer Cheryl Carli att hålla sig ajour med det senaste inom sårläkning och utbilda sina kolleger. Hennes kunskap ger henne också större möjlighet att bedöma vilka omläggningsmaterial som är bäst att använda. Därmed är avdelningen inte hänvisad till företagens marknadsföring av sina produkter.

Agneta Bergsten, som redan tidigare varit specialiserad på sår, arbetar självständigt med egna patientkontakter, främst med personer som har ben- och trycksår. Utbildningen har varit nödvändig för henne eftersom hon också undervisar inom och utanför sjukhuset samt för sjuksköterskestudenter. Hon är med i flera nätverk med fokus på sår, varav ett håller på att ta fram ett vårdprogram för behandling av patienter i Uppsala län med ben- och fotsår.

En viktig drivkraft i hennes arbete är att hålla kunskapen aktuell: »Det vore oetiskt att ge avkall på det.«

Kursledaren Christina Lindholm, en av de ledande svenska sårforskarna och den som drivit på för att få kursen till Sverige, anser att det är oerhört viktigt att det finns möjligheter för sjuksköterskor att utvecklas i yrket:

– Jag ser utbildningen som ett led i uppbyggnaden av expertsjuksköterskor inom olika omvårdnadsområden. Flera kursdeltagare har fått möjlighet att starta sårkliniker på hemmaplan.

Gigantiskt sårproblem
Efterfrågan på fler kurser är stor. Men just nu är ingen ny kurs planerad.

– Jag hoppas att den kan komma till stånd i den här eller någon annan form i framtiden, säger Christina Lindholm.

Agneta Bergstens chef, David Bergqvist, överläkare och Sveriges förste professor i kärlkirurgi, har stött tillkomsten av utbildningen. Behovet av kunskapen är stort då man vid Sårcentrum, där han är verksamhetsansvarig, utvecklar diagnostik och behandling av bensår.

– Sårproblemet är gigantiskt, säger han.

– Många patienter är drabbade och det handlar ofta om mycket långdragna processer. Den här utbildningen ger en unik möjlighet till en kompetenshöjning som inte funnits i Sverige tidigare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida