Få fördelar med KOL-mottagningar

Fördelarna med sjuksköterskeledda mottagningar för KOL-patienter är få, visar brittisk och holländsk forskning.

19 september 2005

I november förra året kom Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma och KOL. Där poängteras nyttan med att på vårdcentralerna ha särskilda mottagningar med specialutbildade sjuksköterskor för astmapatienter. Man ansåg också att de kunde utvecklas till KOL-mottagningar.

Men nu skriver en grupp engelska och holländska forskare i en artikel i British Medical Journal att bevisen för goda effekter med ett sånt arrangemang är ytterst små.

– Vi föreslog KOL-mottagningar  men prioriterade dem inte eftersom det inte fanns något vetenskapligt stöd för ett speciellt omhändertagande för patienter med KOL. Nästa gång vi uppdatarerar riktlinjerna får vi förstås ta in det här nya kunskapsläget, kommenterar Anna Sohlberg, utredare vid Socialstyrelsens enhet för medicinska riktlinjer och prioriteringar.

Nio relevanta studier

Artikelförfattarna letade i 24 elektroniska databaser efter engelsk och holländskspråkiga studier publicerade mellan 1980 och 2005. Avsikten var att undersöka effektiviteten av speciella sjuksköterskeinsatser för patienter med KOL.

De fann 175 relevanta studier, som efter granskning reducerades till nio relevanta randomiserade kontrollerade studier. Forskarnas resultat visar ingen eller liten effekt på patienternas hälsorelaterade livskvalitet, psykologiska välbefinnande, sjuklighet eller lungfunktion.

– Det vore ganska förmätet att tro att de beskrivna sjuksköterskeledda mottagningarna skulle kunna åstadkomma detta. Däremot finns det ett lagstadgat informationsbehov till KOL-patienter som lämpar sig mycket väl att organisera på en sjuksköterskemottagning för KOL, säger sjuksköterskan Rosita Sundberg.

Hon och sex läkare utgjorde expertgrupp då Socialstyrelsen tog fram de nationella riktlinjerna.

Stort informationsbehov

De undersökta 175 studierna saknade uppgifter om egenvårdsförmåga, följsamhet till behandlingsrekommendationer och patienttillfredsställelse. Bevisen för att återintagning på sjukhus minskade med KOL-mottagningar var oklara, men den enda studie som direkt riktade in sig på patienter med långvarig syrgasbehandling rapporterade en minskad inläggning.

– Informationsbehovet till KOL-patienter och deras anhöriga är mycket stort, fortfarande är sjukdomens natur, allvar, orsaker och följder inte väl kända. Informationens betydelse har visat sig främst vid rökavvänjning och syrgasbehandling, säger Rosita Sundberg.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida