»Facket har nyckelroll när demokratin hotas«

Kampen mot det nazistiska våldet och rasismen samt stödet till invandrare gick som en röd tråd genom hela kongressen.

6 december 1999

Redan i Eva Fernvalls inledningstal anslogs tonen. Hon sa att grundsynen i förbundets vision och stadga är alla människors lika värde och att Vårdförbundet som organisation och varje individ aktivt måste visa avsky mot den senaste tidens mord och hot mot fackligt aktiva, poliser och journalister.

tco-ordföranden Sture Nordh sa i sitt tal att facket har en nyckelroll när demokratin hotas. En ny diktatur ger sig först av allt på fria och demokratiska organisationer och dessa står i förgrunden när diktaturen faller. Sture Nordh gav en honnör till Vårdförbundets ombudsman Stig Wallin, ledande i Fem i tolv-rörelsen som med Härnösand som utgångspunkt verkar runt om i landet i kampen mot främlings- och invandrarfientlighet.

Frågan diskuterades också i alla kongressens arbetsgrupper. Det ledde till att de prioriterade målen utökades med meningen »att Vårdförbundets medlemmar och förtroendevalda aktivt motverkar nazism, rasism och främlingsfientlighet«.

Kongressen antog också ett förbundspolitiskt ställningstagande. Där sägs bland annat att Vårdförbundet ser etnisk mångfald som en tillgång i utvecklingen av organisationen och det politiska arbetet, att i de förtroendeevaldas kompetens ska som en naturlig del ingå kunskap om etnisk mångfald och dess betydelse samt att de förtroendevalda aktivt arbetar mot diskriminering på arbetsplatsen.

Vidare sägs att särskild uppmärksamhet ska riktas mot arbetsvillkor och yrkes- och löneutveckling för medlemmar med invandrarbakgrund och att dessa ska
uppmärksammas extra noga vid val av förtroendevalda.

Ta vara på mångfalden
Förbundsstyrelsen och de lokala avdelningarna fick också i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram strategier för att bättre tillvarata den etniska mångfalden.

Kongressen gjorde även, på förslag från Stockholm, ett uttalande mot rasism och nazism.

Där sägs bland annat att man inte får låta nazistiska krafter ta över, att man inte ska låta sig skrämmas till tystnad av alla hot samt att facket har ett särskilt ansvar att värna om det demokratiska samhällets värderingar och att Vårdförbundet därför aktivt ska arbeta mot främlingsfientlighet, nazism och rasism.

Nej till nazistiska medlemmar?
Ytterligare ett yrkande från Stockholm fick gehör. Vid den kommande stadgeöversynen ska man se över om »Vårdförbundet ska säga nej till medlemmar som samtidigt är medlemmar i nazistiska och/eller rasistiska organisationer«.

Frågan kom upp vid ytterligare ett ställe, i en motion från Stockholm om gömda flyktingars rätt till hälso- och sjukvård.
I motionen, som bifallits av förbundsstyrelsen och nu även fick ja av kongressen, sägs att Vårdförbundet ska arbeta för att gömda flyktingar ska få samma rätt till hälso- och sjukvård som asylsökande flyktingar, bland annat ska förbundet skriva till regeringen i frågan.

Vidare ska asylsökande och gömda barn ha samma rätt till hälso- och sjukvård som andra barn och åliggandelagen göras om så att man inte behöver svara på frågor rörande gömda flyktingar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida