Fakta: pensionsbestämmelser

14 maj 2001

Enligt en övergångsbestämmelse i PFA 98 (Pensions- och försäkringsavtal 98) kan de som är födda 1937–1939 på vissa villkor (de ska ha omfattats av så kallad pensioneringsperiod), gå i pension vid 63 år.

Fortsätter man att arbeta åt den forna arbetsgivaren ska pensionen samordnas med inkomsterna. Det innebär att pensionen minskas med 73,5 procent av inkomsten – det mesta försvinner alltså. I huvudregeln finns ett undantag för inkomster upp till 24 procent av basbeloppet, det vill säga 8 855 kronor om året i 2001 års nivå.

Men det finns möjligheter att göra undantag från den regeln. Pensionen kan undantas från samordning om arbetsgivaren går med på det.

I Stockholms läns landsting är det praxis att undanta en inkomst upp till tre basbelopp (i år 109 800 kronor, eller 9 150 kronor i månaden) från samordning med pensionen. Det är en lön som grovt räknat motsvarar en halvtidsanställning.

I avtalet står att om någon lämnar felaktiga uppgifter kan arbetsgivaren till och med dra in pensionen helt och hållet.
Regler om samordning mellan pension och eventuell lön fanns också innan PFA 98 trädde i kraft. Men då reglerades det inte i pensionsavtalet utan i allmänna bestämmelserna (AB). Och det var lönen som minskades om man hade pension, inte som i PFA98 där pensionen minskas om man har lön.

Pensionsbestämmelserna i PFA98 kallas PB. I PB §22, mom 1, finns huvudregeln om samordning:

»Om arbetstagaren har förvärvsinkomst ska den särskilda ålderspensionen minskas med 73,5 procent av sådan inkomst.
Med förvärvsinkomster avses avlöningsförmåner som motsvarar de inkomstslag som avses i §10.«

§10 har rubriken Pensionsgrundande lön. Mom 1 lyder som följer:

»Pensionsgrundande lön beräknas för kalenderår och utgörs av förmåner i anställningen enligt §1 mom 2, som utgivits av arbetsgivaren —«

I §1 mom 2 utvecklas vad som är pensionsgrundande lön.
I protokollsanteckning 11 i bilaga 2 till avtalet (Centrala och lokala protokollsanteckningar) finns den bestämmelse som gör det möjligt att göra undantag från samordningen mellan lön och pension: »Mellan arbetsgivaren och arbetstagare får träffas avtal om andra regler om samordning med förvärvsinkomster än vad som följer av PB § 22.«

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida