Farmakologi

10 november 1997

Författare Carl-Eric Elwin, Pierre Lafolie, Per Flatberg och Per Knut M Lunde
Titel Farmakologi och läkemedelsanvändning       
370 sidor
Förlag  Natur och Kultur 1997.                    
Cirkapris 721 kronor                      
ISBN 91-27-06465-4

Detta är den tredje svenska upplagan av en norsk lärobok i farmakologi för sjuksköterskor. Den inleds med en allmän del med rubriker som: läkemedelsformer och administrationssätt, farmakokinetik, metabolism och varierande terapisvar, läkemedels hållbarhet och tillvänjning, missbruk och läkemedelsberoende. Den speciella delen behandlar de olika läkemedelsgrupperna. Den senaste utgåvan har uppdaterats i många delar, främst i fråga om omvårdnadsaspekter och administrering av läkemedel. Områden som utvecklats snabbt som läkemedel för behandling av hyperlipidemi, protonpumpshämmare, antiemetika och antivirala medel har fått en mer detaljerad redovisning. Ökad plats ges också åt receptorteori och transmissionsmekanismer i centrala och perifera nervsystemet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida