Fel att dra legitimationen

Socialstyrelsen, HSAN och Kammarrätten får bakläxa av Regeringsrätten. De ansåg att en sjuksköterska skulle mista legitimationen för att hon ägnade sig åt alternativmedicin.

2 november 1998

Sjuksköterskan anmäldes till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) av Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Malmö för en mångårig verksamhet med zonterapi, akupunktur och naturterapi. HSAN drog legitimationen och Kammarrätten, dit sjuksköterskan överklagat, fastställde beslutet i oktober förra året (Vårdfacket skrev om fallet som ett av flera i ett större block om sjuksköterskor och alternativmedicin i nummer 11/97).

Ansvarsnämnden drog legitimationen med stöd av §7, första stycket 1 i disciplinpåföljdslagen som säger att legitimation ska återkallas om den legitimerade ”varit grovt oskicklig vid utövning av sitt yrke eller på annat sätt visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket”.
Kammarrätten, bestående av tre personer, fastställde ansvarsnämndens beslut. En av ledamöterna var dock emot.
Han skrev:

”Om det skulle förhålla sig så att alternativa behandlingsmetoder alltid strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet måste det ankomma på Socialstyrelsen att lämna utredning härom. Så har inte skett. Det sagda utesluter givetvis inte att användning av alternativa behandlingsmetoder i enskilda fall kan strida mot vetenskap och beprövad erfarenhet. I ansökan har dock inte tagits upp något fall.”

Osäkert rättsläge
I det slutgiltiga avgörandet i september i år skriver regeringsrätten (dom i mål 6913-1997) att sjuksköterskan måste anses ha handlat i strid med §2 åliggandelagen (1994:953) som kräver att legitimerade utövar sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

För att avgöra om det ska leda till att hon mister legitimationen måste man se på rättsläget i fråga om hälso- och sjukvårdspersonalens möjligheter att använda alternativa metoder. Det har länge varit delvis oklart. Åliggandelagen har med sina skärpta kvalitetskrav minskat det legala utrymmet, men osäkerheten om rättsläget gör att det inte nu finns tillräckliga skäl att anse att sjuksköterskan enbart genom att använda de aktuella behandlingsmetoderna har visat sig uppenbart olämplig att utöva sitt yrke inom hälso- och sjukvården. Hon får därför behålla sin legitimation.

Ett av de fem regeringsråd som deltog i beslutet reserverade sig och ansåg att sjuksköterskan skulle mista legitimationen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida