Fel patient fick insulin

6 mars 2000

En sjuksköterska ansvarade under helgen för 36 boende på fyra sjukhemsavdelningar. På morgonen skulle sex patienter ha insulinsprutor i varierande mängd, tre boende skulle ha sondmat och några behövde extra tillsyn. Av misstag gav sjuksköterskan en dement 81-årig kvinna en insulinspruta som var avsedd för en annan patient.

Då misstaget uppdagades vidtog hon adekvata åtgärder och kvinnan kom inte till skada.

Kvinnans son anmälde sjuk-sköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (hsan). Nämnden konstaterar att sjuksköterskan av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter och ger henne en erinran. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 883/99:b4).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida