Fler får heltidsarbete i västerbottens landsting

Alla som får en fast tjänst i Västerbottens läns landsting ska erbjudas heltid och senast under år 2002 ska alla deltidsanställda erbjudas utökad sysselsättningsgrad.

11 januari 1999

Under valrörelsen förra året lovade politiker i en rad landsting och kommuner att alla deltidsarbetande under den kommande mandatperioden skulle erbjudas heltidstjänst.

Ett sådant erbjudande gavs i Västerbotten, av landstingsrådet  Jan Andersson (s). Nu har landstinget gått från ord till handling. Efter diskussioner med bland annat Vårdförbundets lokala avdelning har man utarbetat riktlinjer som innebär att »Alla medarbetare med deltid ska få ett erbjudande om utökad sysselsättning som anses godtagbart ur både arbetsgivarens och den anställdes synvinkel«.

– Vi tycker att riktlinjerna blivit riktigt bra, säger Anita Kristiansson, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning.

I riktlinjerna sägs bland annat att:

Målsättningen är att de anställda ska kunna välja arbetstid utifrån den livssituation som var och en befinner sig i.

Strävan är att deltider ska utökas till heltider.

Erbjudandet om utökad sysselsättningsgrad måste utformas så att det kan betraktas som rimligt för intresserade att anta. Både individuella och verksamhetsmässiga förutsättningar och behov
måste vägas in.

En utökning av sysselsättningsgraden förutsätter flexibilitet både från verksamheten och de anställda. Det innebär att man utifrån verksamhetens behov måste vara beredd att byta arbetsplats.

Erbjudandet om utökad sysselsättningsgrad förutsätter att organisation, arbetssätt och arbetstider ses över.

Alla som erbjuds ny tillsvidareanställning ska alltid erbjudas heltid.

Alla deltidsanställda ska erbjudas utökad sysselsättningsgrad senast den sista december 2002. Hälften ska få erbjudandet senast den sista december 2000.

Landstinget i Västerbotten har i dag cirka 9 700 anställda (timanställda borträknade). 3 200 (cirka 33 procent) arbetar deltid, varav drygt 900 är sjuksköterskor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida