Fler tjänstemän arbetar övertid

Den stigande arbetslösheten tillsammans med rationaliseringar och neddragningar har lett till att fler TCO-medlemmar än tidigare arbetar övertid.     

1 november 1999

Det visar en undersökning som tco gjort tillsammans med scb, Statistiska centralbyrån, och som bygger på jämförelser mellan 1989 och 1997.

Undersökningen visar också att:
*Allt färre kvinnor vill arbeta deltid.

*Närmare hälften av tco:s medlemmar säger att de har fått fler arbetsuppgifter det senaste året och två tredjedelar anser att de har för mycket att göra. Mer än
hälften tycker att arbetet är psykiskt påfrestande.

*Kraven på utbildning har ökat, men
framför allt när det gäller kvinnor tas inte kunnandet och kompetensen tillvara.

*Männen får fler utbildningsdagar på betald arbetstid än kvinnor.

*Arbetsmarknaden är delad. Kärnan består av framför allt män som arbetar allt fler timmar och i periferin finns kvinnor som arbetar deltid.

*De kvinnliga tco-medlemmarna har genomgående mindre inflytande över arbetstakten, arbetstidens förläggning och arbetets uppläggning än männen även om de är bättre utbildade.

*Andelen tidsbegränsade jobb ökar, framför allt bland unga. 1997 hade var tionde tco-kvinna och var tjugonde tco-man en sådan anställning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida