FN-expert kritiserar vårdpraxis för asylsökande

Sveriges nuvarande praxis när det gäller vård till asylsökande och dokumentlösa ställer vårdpersonalen i en svår, om inte omöjlig, situation, hävdar fn-expert.

FN har i omgångar slagit fast att sjukvård efter behov och vård på lika villkor är en mänsklig rättighet oavsett legal status, men i Sverige undantas just dessa två sårbara grupper i samhället.

– Lag och praxis stämmer inte överens med Sveriges skyldigheter på det mänskliga rättighetsområdet. Jag hoppas att staten omvärderar sin syn på vård av asylsökande och papperslösa så att regeringen kommer i samklang med sitt åtagande på det mänskliga rättighetsområdet, säger professor Paul Hunt, FN:s särskilda rapportör om rätten till hälsa.

Men generellt sett ser hälsosituationen bra ut och svensk sjukvård är bland de bästa i världen, anser han.

Paul Hunt har varit i Sverige under tio dagar för att undersöka hur konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter följs i vårt land. Ett ständigt återkommande ämne i möten med ministrar, läkare, forskare och företrädare för myndigheter och institutioner har varit den växande oron för den utbredda psykiska ohälsan. De samstämmiga rapporterna har gällt bristande resurser, illa samordnade insatser och i vissa fall en stigmatiserande vård. Paul Hunt har tagit del av Folkhälsorapport 2005, som speciellt tar upp ungas försämrade psykiska hälsa med oro, ångest och sömnsvårigheter.

– Jag ser fram emot att följa hur regeringen kommer att hantera en rad av de åtgärdsförslag som läggs fram i rapporten, säger han.

FN-rapportören efterlyser också ett samiskt hälsoforskningscenter.

– Samernas speciella status har börjat förbättras men det är oklart vilka steg staten har tagit ? om några ? för att förbättra deras hälsosituation.

Bristen på kunskap och forskning om samernas hälsosituation tycker han är slående.

– Det finns ingen nationell hälsopolitik för renskötarnas speciella hälsoproblem och inga hälsofrämjande organ för dem ens i de norra landstingen. Det behövs ett samiskt hälsoforskningscentrum, så som det finns i Norge.

På presskonferensen i Rosenbad betonade professor Paul Hunt att hans påpekanden är preliminära och bara är en del av den rapport som han ska sammanställa och lämna över till FN.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida