Folkhälsa

Könsskillnader i hälsa

14 april 1997

Författare P Östlin, M Danielsson, F Diderichsen, A Härenstam, G Lindberg (red)
Titel Kön och ohälsa – en antologi om könsskillnader ur ett folkhälsoperspektiv
323 sidor
Förlag Studentlitteratur 1996.
Cirkapris 427 kronor
ISBN 91-44-49111-5

Det finns olikheter
i mäns och kvinnors hälsa. Om orsakerna till olikheterna och möjligheter att förändra dem handlar denna bok. Författarna har utgått från ett solidariskt folkhälsoperspektiv när de beskriver mekanismer i samhället som skapar hälsa och välstånd för många, men sjukdom och utsatthet för några.

Skillnader i mäns och kvinnors hälsa och skillnader i hälsa mellan olika sociala klasser är inget nytt fenomen. Den ekonomiska och sociala utvecklingen tycks ständigt skapa nya processer som håller olikheterna vid makt, sägs i boken. Kvinnor har fler sjukskrivningsdagar, fler långa sjukperioder, fler förtidspensioneringar och fler anmälda arbetsskador än män på grund av rörelseorganens sjukdomar.

Socialt stöd är en viktig faktor när det gäller att minska riskerna för sjukdomsutveckling. Kvinnor är oftare de som ger stöd medan männen tar emot. Trots det kan kvinnor förvänta sig ett längre liv. För att kunna tolka denna paradox måste de biologiska förklaringsmodellerna kompletteras med kulturella, sociala och psykologiska faktorer för skillnaderna, menar författarna.

Boken är skriven av en rad experter inom epidemiologi, psykologi, sociologi, historia och medicin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida