För stora blöjor till äldre inkontinenta

10 november 1997

Äldre inkontinenta får för stora blöjor, skydden ges ofta slentrianmässigt och många gånger för säkerhets skull. Bara var femte inkontinent får riktigt avpassade skydd.

Det konstaterar ett Ädel-utvecklingsprojekt som tagit fram skriften Kvalitetssystem i inkontinensvården inom särskilda boenden – en arbetsmodell för utredning, rehabilitering och behandling på särskilda boenden. Skriften är tänkt som idébank och inspirationskälla för sjuksköterskor och annan personal, som vägledning vid dokumentation och underlag för kvalitetssäkring.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida