Förslag om att minska syndabockstänkandet i Lex Maria-ärenden

En bättre granskning av organisationen och systemet och mindre av syndabockstänkande är innehållet i Socialstyrelsens förslag till ändring av Lex Maria. Socialstyrelsen vill också ändra gränsdragningen mellan Socialstyrelsens och polisens utredningar.

Förslaget kommer att läggas fram för vård- och omsorgsminister Ylva Johansson under januari.

– Vi kommer att göra det så fort som möjligt, säger Johan Carlsson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

Johan Carlsson tycker inte att det nuvarande systemet fungerar på ett tillfredsställande sätt. När någon incident har inträffat  undersöker de rapportansvariga oftast om någon enskild har begått ett fel. De letar med andra ord efter en syndabock. Däremot granskar de alltför sällan om misstaget helt eller delvis beror på ett fel i organisationen. Konsekvensen, säger han, är att alla händelser inte anmäls eftersom man inte vill att till exempel en arbetskamrat ska bestraffas.

– Visserligen ska incidenter och olyckor anmälas, men vi vet att den bestämmelsen inte alltid följs.

Det här är olyckligt, säger han, eftersom det påverkar patientsäkerheten negativt.

Individens ansvar är kvar

I stället för att leta efter en bestämd syndabock vill Johan Carlsson ha en bättre granskning av organisation, system och andra omständigheter som kan ha påverkat att en olycka har skett. Det innebär dock inte att individens ansvar försvinner.

– Även om vi har ett system som medger att människor kan göra fel, måste vi även i fortsättningen ha en granskning så att vi kan idientifiera vad vi kan kalla riskindivider.

Om man kan komma ifrån syndabockstänkandet, säger Johan Carlsson, borde det leda till att fler anmäler incidenter och olyckor. Det i sin tur leder till att säkerheten i vården förbättras.

– Huvudmålet med vårt förslag kan sammanfattas i tre ord: anmäla, analysera och återföra, säger han.

Vill kunna utreda polisanmälda fall

En fråga som Socialstyrelsen ännu inte tagit upp, men som troligen kommer med i det slutgiltiga förslaget, är rågången mellan det civila rättsväsendet och Socialstyrelsen/Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. I dag kan Ansvarsnämnden inte ta beslut i fall som utreds av polis och åklagare.

– Vi har inget förslag ännu, men vi tycker inte heller att den bestämmelsen är bra eftersom den bakbinder oss i vårt arbete. Som jag ser det vore det bra om Socialstyrelsen skulle kunna utreda även händelser som polis och åklagare har hand om, säger Johan Carlsson.

Vårdförbundet välkomnar förslaget

Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare-Johansson välkomnar Socialstyrelsens förslag.

– Vården blir säkrare om man tar bort syndabockstänkandet och i stället ser på system och organisation. Jag tror att vi får en annan kultur som innebär att vi blir mer öppna inför svageheter och att antalet anmälningar därför kommer att öka. Förslaget stämmer med det Vårdförbundet har fört fram de senaste åren, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida