Försöker få alla att prata samma språk

Både nationellt och internationellt pågår arbete med att skapa gemensamma begrepp för omvårdnad. Samtidigt utvecklas tvärprofessionella termer och begrepp på allt fler håll.

Margareta Ehnfors, som är professor i vårdvetenskap vid Örebro universitet och representerar Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening i internationellt arbete med termer och begrepp för omvårdnad, tycker inte att de båda utvecklingslinjerna utesluter varandra.

? Det är nödvändigt att professionerna närmar sig varandra och skapar ett gemensamt begreppssystem som representerar hela patientens behov. Det vore fel om vi sjuksköterskor isolerade oss. Men däremot är det vårt ansvar att utveckla begreppen för omvårdnaden utifrån vår kunskap. Det kan inte någon annan yrkesgrupp göra åt oss, sa hon vid Acendios konferens nyligen.

Tillfälle att mötas
Acendio verkar för gemensamma omvårdnadsdiagnoser, åtgärder och resultat och bildades 1995. Organisationen skapar inte något eget begreppssystem. Inte heller förordas något system framför ett annat.

Däremot vill man erbjuda tillfällen för sjuksköterskor att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter om olika sätt att
beskriva omvårdnaden. Vartannat år anordnar Acendio konferenser där sjuksköterskor från olika länder presenterar
forskning och utvecklingsarbeten inom området.

Vid årets Acendio-konferens diskuterades betydelsen av att inte bara ha ett gemensamt begreppssystem för omvårdnadsarbetet, utan att också tydligt förklara och definiera innebörden i varje ord och uttryck. Redan när ett ord översätts till andra språk uppstår utrymme för olika tolkningar.

Anette Richardson på Vårdförbundet menar att det är viktigt att fokusera på patienten och dennes behov och inte på bara på professionen. Vårdförbundet har inlett diskussioner med Läkarförbundet om gemensamma intressen.

? Vi måste lyfta upp problemområden som en gemensam datajournal. Nu dokumenterar olika professioner uppgifter om exempelvis rökning under olika rubriker och det gör det svårt att hitta. Det måste gå att följa vårdprocessen i journalen och det måste gå att följa upp vidtagna åtgärder, omvårdnad lika väl som medicinska åtgärder och rehabilitering, säger Anette Richardson.

Svenska begrepp
I Sverige pågår sedan drygt ett år ett arbete för att skapa en övergripande struktur och begrepp som ska kunna användas både i omsorgs- och vårdarbete och för uppföljning. Det är en del i Socialstyrelsens arbete med den nationella handlingsplanen som omfattar stroke, äldre med stort omvårdnadsbehov, »ont i ryggen« och psykisk ohälsa.

Samtidigt fortsätter den internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, att utveckla ICNP, ett begreppssystem för omvårdnad.

ICNP har funnits i flera versioner och nu pågår utvecklingen av nästa, som beräknas vara färdig 2005.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida