Försoning viktigt i åldrandet

Inre styrka och förmåga att försonas med sitt liv är viktigt för ett positivt åldrande. Omgivningen kan hjälpa till genom att lyssna på den gamlas livsberättelse. Att minnas och få berätta är en viktig del i processen att se mening med sitt liv och vara förnöjsam.

1 september 2003

Slutsatserna är från de preliminära resultaten av forskningsprojektet 85 + i Västerbotten, där plustecknet dels står för att deltagarna är äldre, dels för det positiva perspektivet.
I projektet har 253 personer över 85 år i Umeå och 124 i inlandet fått frågor som berör åldrandet. Syftet med den tvärvetenskapliga forskningen har varit att finna vad som utmärker det goda åldrandet och vilka hoten är. Vilka sjukdomar som drabbar gamla känner vårdpersonal ofta till, men mer sällan det friska åldrandet och vad man kan göra för att stödja det.

Resultaten av intervjuerna visade att många av de gamla, trots sjukdom och kroppslig skröplighet, mår bra och trivs med livet. ”eAtt åldras är som att bestiga berg, man blir lite andfådd, men man får bättre utsikt.”e Så uttryckte sig en av de gamla som intervjuades, berättar
forskaren docent Berit Lundman, som också är sjuksköterska, vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Det säger en hel del om vad det goda åldrandet handlar om. Individerna kan ha gått igenom svåra livskriser och förluster och kroppen må ha sina krämpor, men livsgnistan och nyfikenheten finns kvar.

I projektet 85+ samarbetar sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och läkare.

Intervjuer och tester
Utöver intervjuerna har de äldre undersökts och testats för att kartlägga bland annat inre och yttre styrka, ADL-förmåga, fall och fallrisker, näringstillstånd, sjukdomsförekomst samt läkemedelsanvändning.

De flesta medicinerade mot mer än en sjukdom. Trots att många av de äldre hade flera diagnoser och andra funktionsnedsättningar är många nöjda med hur livet blev, sin situation nu, och upplever glädje i vardagen.

Umeåforskarnas tolkning är att när de äldre
sitter och minns sitt liv, sker en bearbetning och värdering av vad som hänt. Genom att minnas får den gamla människan en möjlighet att se helhet och mening med det som skett. Kanske väljer de som känner sig tillfreds att se på sina upplevelser i en mer försonlig dager. Att deras liv blev gott. En viktig del
i bearbetningen tycks vara att få dela med sig av sin berättelse till andra; att någon lyssnar.

Stark tro betydelsefull
I samhället förmedlas ofta en bild av riktigt gamla som sjukliga och undernärda. Den bilden är också sann, men bara för en del. Projektets forskare har mött många äldre personer med styrka, nyfikenhet, kreativitet och förmåga att vara nöjda. De gamla har lämnat innehållsrika berättelser och forskarna ser fram emot fortsatta analyser.

– Vad vi i dag kan säga är att en stark tro har betydelse för ett gott åldrande. Tron kan vara konkret, som till exempel tron på arbetets betydelse, eller en förankrad gudstro. Nu ser vi med spänning fram emot att få träffa dem igen om fem år, när de är 90, 95 eller 100 år gamla, säger Berit Lundman.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida