Första klassifikationen klar för omvårdnad och rehabilitering

Strax före jul presenterade Socialstyrelsen ett förslag till en klassifikation av omvårdnads- och rehabiliteringsinriktade vårdåtgärder. Nu ska förslaget testas.

Det här är första steget för att beskriva andra vårdåtgärder än de rent medicinska, säger Gerthrud Östlinder vid ssf, Svensk sjuksköterskeförening. Hon har varit samordnare för den tvärprofessionella grupp som arbetat fram testmodulen av klassifikationen.

I gruppen har förutom ssf även representanter från Legitimerade sjukgymnasters riksförbund samt Förbundet Sveriges arbetsterapeuter varit med.

Arbetet med Klassifikation av vårdåtgärder, kvå, har pågått i flera år. När den första gången presenterades byggde den till stora delar på kirurgklassifikationen från 1963 och den internationella sjukdomsklassifikationen icd-10. Sammantaget beskrevs cirka 7 500 medicinska åtgärder medan omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi i princip sammanfattades på varsin rad.

Efter att bland andra ssf påpekade att ungefär 60 procent av de åtgärder som utförs i vården saknades fick de tre intresseorganisationerna i uppdrag av Socialstyrelsen att komplettera kvå med utredande och behandlande åtgärder som också speglar andra vårdåtgärder än de rent medicinska. Syftet är att åtgärder som vidtas i relation till den enskilde patienten skall registreras oavsett vilken profession som har utfört dem.

Varje vård- och rehabiliteringsåtgärd är försedd med ett kodnummer. Resultatet av de samlade åtgärderna kan presenteras i form av diagram och tabeller.

– Med klassifikationen har vi fått ett första gemensamt språk för att beskriva, inte minst för huvudmännen, vad vi gör inom omvårdnads- och rehabiliteringsarbetet. Kan vi inte tydligt uttrycka vad vi gör finns det inte heller något underlag för att beräkna resurser och hur de skall fördelas, säger Gerthrud Östlinder.

KVÅ – Klassifikation av vårdåtgärder – hittar du på Socialstyrelsens hemsida: www.socialstyrelsen.se under avdelningen Hälsa & Sjukvård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida