Första svenska enhetenför evidensbaserad omvårdnad

Högskolan i Malmö har skapat en enhet för evidensbaserad omvårdnad. Det är den första enheten i sitt slag i Sverige.

1 november 1999

Initiativtagare och ansvarig för verksamheten är universitetslektor Ania Willman.

– Vi vill att de åtgärder som sjuksköterskor i klinisk verksamhet sätter in i högre grad än i dag ska vila på vetenskaplig grund. De nya sjuksköterskorna utbildas i forskningsmetodik och i att kritiskt ta till sig forskningsresultat, men det stora kollektivet av sjuksköterskor har inte den vanan ännu, säger Ania Willman som hoppas att den nya enheten i någon mån ska kunna råda bot på detta.

I ett nystartat projekt ska man bland annat försöka ta reda på vilka faktorer som påverkar sjuksköterskor att använda sig av forskningsresultat i sitt arbete.

Med evidensbaserad omvårdnad menas att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag för olika vårdbeslut. Men med tanke på den stora mängd vetenskapliga artiklar som publiceras i ämnet omvårdnad är det inte lätt för den enskilde att hålla sig informerad om utvecklingen. Speciellt inte som resultaten ofta är motstridiga.

Det finns i dag mer än 17 000 facktidskrifter i världen som skriver om medicin. Varje år tillkommer 400–500 nya publikationer. Inom ämnet omvårdnad finns det uppskattningsvis 440 tidningar.

Slumpen avgör åtgärder
– Jag vill hävda att det i dag är slumpen som avgör vilka omvårdnadsåtgärder som sätts in. Mycket beror på den enskilda sjuksköterskan, säger Ania Willman.

– Evidensbaserad omvårdnad handlar ytterst om viljan att bedriva vård på säker grund. Det betyder inte att den ersätter sjuksköterskornas praktiska erfarenheter eller deras kontakter och empatier med patienter och anhöriga utan är ett komplement.

En av huvuduppgifterna för den nya enheten är att sammanställa, granska, värdera och tolka den forskning som publiceras.

Litteratursammanställningarna kommer att likna de rapporter om evidensbaserad omvårdnad som getts ut av sbu (Statens beredning för medicinsk utvärdering) i samarbete med ssf (Svensk sjuksköterskeförening).

– Vi åtar oss också uppdrag från kliniker som vill få en sammanställning gjord i en viss fråga.

Enheten för evidensbaserad omvårdnad ska även syssla med uppdragsutbildning samt undervisning av sjuksköterskestudenter.

Engelsk förebild
En av förebilderna för den nya enheten är Centre for  Evidence-Based Nursing vid universitetet i York i norra England.

– Vi har ett gott samarbete med centret och hoppas att kanske i framtiden kunna driva något projekt tillsammans, säger Ania Willman. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida