Förvirrade äldre har sämre hälsa

Förvirrade gamla inom kommunernas särskilda boendeformer har oftare fallskador, trycksår och sämre matintag än de som inte är förvirrade.

Det visar en studie som Inger Johansson, lektor på institutionen för hälsa och vård vid Karlstads universitet, har gjort tillsammans med sina forskarkolleger.

De boende som är förvirrade utgör av flera skäl en riskgrupp; de är äldre och har sämre hälsa både psykiskt och fysiskt. De kan ha problem både med att äta och att svälja och har därför svårare att klara av sin matsituation. Det leder till att de får i sig för lite näring, vilket i sin tur ökar risken för både fall och trycksår.

För att kunna upptäcka tidiga signaler på förvirring, begynnande trycksår och näringsbrist krävs att personalen har tillräckliga kunskaper. Det finns vetenskapligt grundade bedömningsintrument för att hitta riskpatienter och risksituationer, men man måste utveckla rutiner för att använda dessa, menar Inger Johansson.

Studien är en del i ett större projekt som undersöker vården på sjukhem runt om i landet. Frågorna till de närstående handlade om deras uppfattning om de äldres hälsa; om den äldre anhörige hade fallit, hade trycksår eller nutritionsproblem och om vårdkvaliteten i boendet. De som ofta eller ibland uppfattades som förvirrade jämfördes med de som inte var det.

Närstående saknar information
I studien framkom också att de närstående vill ha mer information om sina gamla anhörigas tillstånd och när det förändras. De uppgav att det behövs meningsfull sysselsättning för de gamla.

Särskilt närstående till de boende som var förvirrade sade sig sakna information, vilket kan bero på att de inte får veta så mycket direkt av den boende. Och det tycker Inger Johansson är viktigt, inte minst eftersom de närståendes egen hälsa kan påverkas negativt om de inte vet hur den gamla har det.

? Om de närstående får mer kunskap och information blir de mindre oroliga och misstänksamma. Vårdpersonalen måste uppmärksamma tecken på när de närstående är missnöjda och hitta former för att samarbeta med dem. Det skulle också leda till bättre omvårdnad, betonar hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida