Fråga patienten om sjukdomens orsak

Föreställningarna bland patienter om varför de fick reumatoid artrit varierade mycket mellan olika individer när sjuksköterskan Ulrika Bergsten ställde frågan. Hon tror att sjuksköterskor blir ett bättre stöd om de vet hur patienten tänker kring sin sjukdom.

27 februari 2009

Patienter som inte gör som »vården« säger uppfattas ibland som besvärliga. Men om vi vill att patienterna ska ta sina mediciner och följa våra råd om att vara aktiv och att träning är bra, måste vi ta reda på hur de tänker kring det, säger sjuksköterskan Ulrika Bergsten.

Hon är övertygad om att människor hanterar sin sjukdom olika beroende på vad de tror har orsakat den. Som sjuksköterska har hon många gånger reflekterat över att människor tänker så olika och att hon inte vet och förstår vad patienten tänker – om hon inte frågar.

– Vi frågar ofta hur sjukdomen började, men inte hur patienten tänker kring sin sjukdom, säger Ulrika Bergsten, som är doktorand och arbetar som sjuksköterska på reumamottagningen på Spenshult i Halland, specialistsjukhuset för patienter med reumatiska sjukdomar.

I studien har hon analyserat vad 38 män och kvinnor mellan 20 och 69 år med reumatoid artrit, ra, tänker om vad som har orsakat deras sjukdom.

Beskrivningarna kategoriserades i två huvudgrupper. Dels orsaker som de själva inte har kunnat påverka, som genetiska och hormonella faktorer: arv, graviditet och klimakterium och dels klimatpåverkan: kyla och värme. Någon hade jobbat utomhus, en annan blivit kall som barn och en person hade varit i Malaysia strax innan sjukdomen bröt ut.

De orsaker som studiepersonerna tyckte att de själva hade del i hade med stress och överbelastning att göra. Det handlade om familje­relaterade faktorer, som att ha tagit hand om en sjuk make och inte lyssnat på eller brytt sig om den egna kroppens signaler. De arbetsrelaterade orsakerna handlade också om att ha arbetat hårt eller att ha bränt ut sig på annat sätt.

Ulrika Bergstens slutsats är att de egna förklaringarna till sjukdomen kan ha stor betydelse för hur patienterna hanterar sin sjukdom, och att sjuksköterskans vetskap om det är viktig för att hon ska kunna hjälpa patienten.

– Då kan sjuksköterskan bli bättre på att stötta och coacha patienten i hans sjukdom.

Hon exemplifierar med en patient som har ont i ett svullet knä, och sjuksköterskan föreslår kyla som smärtlindringsmetod, men patienten slår det ifrån sig.

– Om vi då frågar patienten hur han tänker kring det kanske det visar sig att han tror att kyla har orsakat hans sjukdom. Då behöver vi veta det och förklara hur kylan fungerar som smärtlindringsmetod, säger Ulrika Bergsten.

Artikeln är ännu inte publicerad.

Resultatet av studien visade att patienterna såg olika på orsakerna till att de fått reumatoid artrit:

Konsekvenser utanför min egen kontroll:

  • att vara utsatt för klimatpåverkan
  • att vara genetiskt belastad
  • att vara utsatt för oförutsedda händelser
  • att inte ha någon aning

Överbelastande situationer:

  • att vara utsatt för arbetsrelaterad stress
  • att vara utsatt för familje­relaterad stress

METODEN FENOMENOGRAFI:
Båda studierna på detta uppslag har en fenomenografisk ansats. Det betyder att forskaren vill få fram variationer i uppfattningar och aspekter av fenomenet. Hur många av personerna som har uppfattat fenomenet på det ena eller det andra sättet är däremot ointressant.

Urvalet av personer ska därför vara varierat: olika åldrar, båda könen och personer med olika ursprung och som har haft sjukdomen respektive behandlats olika lång tid. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida