Gör sjuksköterskan till forskningskonsument

Forskningshörnor på vårdavdelningarna är ett sätt att föra ut vårdforskningens resultat till de sjuksköterskor som arbetar med omvårdnad i praktiken.

20 maj 1997

Vid Centrum för Vårdvetenskap Nord vid Karolinska institutet pågår ett utbildningsprogram som ska främja användningen av forskningsresultat i den kliniska omvårdnaden.

– Vi vill utbilda sjuksköterskor till forskningskonsumenter, säger Åsa Krusebrant, som tillsammans med Kerstin Nilsson Kajermo är projektledare för utbildningsprogrammet.

Programmet, som startades 1994, kallas IFU. Det står för internt forskningsinriktat program och det handlar om att starta en förändringsprocess i tre faser. Först ska ett slumrande intresse för forskning väckas. I nästa fas inleder sjuksköterskorna förändringsarbetet. De planerar sitt projekt om ett omvårdnadsproblem som är aktuellt för avdelningen, där forskningsresultat ska tillämpas. En forskningsplan ställs upp och nödvändiga förändringar genomförs. Fas tre är en stabiliseringsfas då det nya arbetssättet finner sina former i verksamheten. En utvärdering av den nya verksamheten måste till för att undersöka att kvaliteten stämmer med uppsatta mål. Processens alla faser tar två år, enligt projektledarna.

Just nu deltar 20 sjuksköterskor i programmet. De får delta två och två från samma klinik eller avdelning för att kunna stödja varandra och vara bollplank för varandras idéer.
Sjuksköterskorna är tjänstlediga 1/2 till 1 dag per vecka från sitt vanliga vårdarbete för att ägna sig åt sitt utbildningsprogram som både innehåller teoretiska och praktiska moment. De får lära sig att söka forskningsartiklar via olika databaser och kritiskt granska artiklarna. Ett krav för att kunna delta är att man har förmåga att läsa forskningstexter på engelska.

Sjuksköterskorna väljer själva ut ett vårdproblem som är aktuellt på den egna avdelningen. Nya kunskaper förmedlas till kollegerna på avdelningen genom seminarier dit, helst en forskande sjuksköterska inom ämnesområdet ska bjudas in att tala. På en utställningsskärm i en särskild forskningshörna på avdelningen redovisas resultaten i ord och bild.

Åsa och Kerstin berättar om några lyckade projekt på olika sjukhus i Stockholmsområdet.

Vid Stockholms sjukhem har sjuksköterskor utvecklat en modell för vårdplanering som gäller trötthet hos cancerpatienter. Några rubriker på andra genomförda projekt är: ”Perifer venkateter – till nytta utan risk”, ”bättre smärtbedömning” och ”modell för preoperativ information”.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida