Gränslöst samarbete ska stärka medlemmarna

Det som händer i eu har blivit allt viktigare för Vårdförbundet. Många av de frågor som förbundet driver avgörs där.

10 januari 2005

I förbundet drivs inte eu-frågorna separat. I stället kopplas de till det ordinarie förbundsarbetet. Förbundsstyrelsen driver arbetet tillsammans med den handläggare som är expert på ett område både när det gäller det som händer i Sverige
och det som sker inom eu.

Ett sätt att påverka är den fackliga vägen. Det har hittills till stor del skett via Tjänstemännens centralorganisation, tco, som är medlem i Europafacket, efs. Eva Fernvall är som tco-
representant ersättare i efs-styrelsen. Men nu börjar förbundet tänka om.

– Tidigare har vi genom tco huvudsakligen arbetat med traditionellt fackliga frågor, till exempel arbetsrätten. Nu måste vi vidga arbetet och rikta oss direkt till eu-parlamentariker och eu-tjänstemän i frågor som rör hälso- och sjukvården,
säger Eva Fernvall.

eu är jätteviktigt eftersom en stor del av de frågor som förbundet driver avgörs där, säger hon och nämner speciellt folkhälsan.

– Det är en prioriterad fråga för oss.

Hur eu-arbetet ska se ut i framtiden är oklart. En utredning tittar just nu över hur det ska kunna bli så effektivt som möjligt inom tco och de olika medlemsförbunden.

– Hittills har tco:s arbete till stor del varit att reagera på det som händer inom eu. Nu måste vi i stället själva agera mer innan något händer, tycker Eva Fernvall.

Men det finns även andra fackliga vägar in till eu, till exempel via Sviska och epsu.

– Båda är fackliga organ för offentliganställda och Vårdförbundet samarbetar där med andra förbund, säger Vårdförbundets internationella sekreterare Eva Szutkowska.

Förbundets vice ordförande Anna-Karin Eklund deltog förra året på epsu:s kongress i Stockholm. Där diskuterades bland annat kollektivavtal på Europanivå och jämställdhet. Chefsförhandlaren Edel Karlsson Håål finns med i en av
epsu:s kommittéer. Där har hon deltagit i diskussionen
när det gäller att försöka ändra eu-kommissionens förslag till nya arbetstidsregler; att stoppa de försämringar som förslaget innebär för vanliga löntagare.

Tidigare riktade sig lobbyarbetet framför allt mot kommissionen. Nu har den inriktningen förändrats, eftersom eu-parlamentet under de senaste åren har fått allt mer att säga till om. Bland annat har man fört fram de offentliganställdas frågor i ett brev till ledamöter i parlamentet.

Förbundet arbetar också inom olika yrkesorganisationer. Vice ordföranden Margareta Albinsson deltar tillsammans med ombudsmannen Anette Richardson i den europeiska sjuksköterskeorganisationen pcn. vänd

– Vår uppgift är att bevaka eu:s arbete med frågor som på något sätt berör sjuksköterskegruppen, säger Margareta Albinsson.

Det handlar bland annat om ett nytt eu-projekt om folkhälsa, högre utbildning och forskning samt patientsäkerhet.

En annan stor fråga det senaste året har varit att förändra stadgarna för att få in fler sjuksköterskeorganisationer i pcn så att Europa kan tala med en röst och därmed bli starkare. Bland annat har Vårdförbundet arbetat för att även olika specialistföreningar ska kunna delta i pcn-arbetet.

Målet är att den kunskap som sjuksköterskor har ska bli en självklar del när man inom eu diskuterar
hälso- och sjukvårdsfrågor, säger Margareta Albinsson.

Kerstin Belfrage, ombudsman och barnmorska, har de senaste åren åkt kors och tvärs i Europa. På uppdrag av eu har hon tillsammans med andra sakkunniga granskat de nya ländernas utbildning för att se om de stämmer överens med eu:s regler.

Just utbildningen har varit en viktig fråga den senaste tiden. Barnmorskornas utbildningskrav har hittills, precis som bland annat sjuksköterskornas och läkarnas, lytt under ett eget så kallat sektorsdirektiv. Nu har man arbetat samman allas direktiv till ett gemensamt.

– Min uppgift har då varit att bevaka så att barnmorskornas ställning inte försämras i det nya direktivet. Och vad jag hittills har sett så blir det inte någon försämring, säger hon.

Medan sjuksköterskorna i pcn, och även barnmorskorna i ema, har kommit rätt långt med att bygga upp kontakter och påverkansmöjligheter inom eu, ligger de biomedicinska analytikerna i epbs steget efter.

– Vi har de senaste åren, på svenskt initiativ, lagt ner mycket arbete på att bygga upp en gemensam organisation för Europa. Tidigare fanns det en organisation inom eu och en för Europa. Det arbetet har vi lyckats med. Däremot har vi inte hunnit skapa bra kanaler till eu-kommissionen, säger Kristina Malm Jansson, samordnare på Vårdförbundet.

Hon är dock optimistisk inför framtiden. Ett steg på vägen har tagits, menar hon. epbs har lyckats få i gång ett samarbete med läkarnas organisation i Europa.

– Det är oerhört viktigt att finnas med i eu-sammanhang. Där laboratoriemedicin diskuteras, där ska också vi finnas med, säger hon.

Fackens EU-kontor
På Avenue de Terveuren, bara en kort promenad från EU-kommissionens stora byggnad i Bryssel, ligger det EU-kontor som de tre centralorganisationerna TCO, LO och Saco driver gemensamt. Det etablerades 1989, alltså innan Sverige gick med i EU. Chef sedan starten är Sven Svensson.

Kontorets uppgift är framför allt att bevaka det som händer och att informera de fackliga organisationerna samt att ta emot studiegrupper och besökare från Sverige. Från början var det en renodlad facklig verksamhet, men allt eftersom har kontoret börjat följa även andra frågor som påverkar medlemmarnas villkor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida