Hälsa – ett mångtydigt begrepp

5 november 2001

Författare Jennie Medin och Kristina Alexandersson 
Titel Begreppen hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie
180 sidor 
Förlag Studentlitteratur 2000 
Cirkapris 331 kronor 
ISBN 91-44-01598-4

Hälsa och hälsofrämjande är ofta använda begrepp, men innebörden är för den skull inte entydig. I den litteraturöversikt författarna till den här boken har gjort, framgår att hälsa kan betyda allt från frihet från sjukdom till att ha en känsla av sammanhang. Begreppet hälsofrämjande visade sig vara ännu mer komplext eftersom det i litteraturen presenteras dels som definition och dels som paraplybegrepp. Dessutom definieras det olika bland annat beroende på synen på hälsa, teoretikernas geografiska hemvist och om det beskrivs som mål, process eller aktivitet. Oavsett hur begreppet presenteras finns ett gemensamt drag; individen ska ges möjlighet till ökad kontroll över de faktorer som inverkar på hennes hälsa. 

Författarna, som är verksamma vid institutionen för hälsa och miljö på hälsouniversitetet i Linköping, har därmed lyckats med sin ambition att beskriva de definitioner av begreppen de har identifierat och ge en bild av de teorier inom vilka de används för att ge större förståelse för begreppens dimensioner. Boken riktar sig till alla yrkesgrupper som arbetar med hälsa och hälsofrämjande. Den kan med fördel användas i undervisning och som diskussionsunderlag i en personalgrupp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida