Hit går dina pengar

Den budget för 2003 som Vårdförbundets styrelse fattade beslut om i början av december är underbalanserad. Det innebär att utgifterna är högre än inkomsterna. Skillnaden är nästan fyra miljoner kronor.

? Vi har under flera år dragit ner antalet anställda och har därför ett överskott från tidigare år att använda nu. Det innebär att vi i år kan satsa extra på att ge medlemmarna mer för sitt medlemskap, till exempel att utveckla 020-servicetelefonen och att öppna det datoriserade medlemssystemet för medlemmarna, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

Hon pekar samtidigt på arbetet med de prioriterade mål som kongressen la fast förra året. Mer om dem på nästa sida.

De huvudsakliga inkomsterna är medlemsavgifter. Bland övriga intäkter finns hyresinkomster, aktieutdelningar, bidrag från till exempel det statliga biståndsorganet Sida för internationella projekt, Vårdfackets annonser samt försäljning av böcker och pr-material. Totalt får Vårdförbundet in 252 miljoner kronor.

Utgifterna är sammanlagt 256,5 miljoner kronor, som fördelas så här:

* personalkostnader 88,6 miljoner (bland annat löner, arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter)
* bidrag till de lokala avdelningarna 25,7 miljoner
* ersättning till förtroendevalda 5,6 miljoner (arvoden, förlorad arbetsinkomst, arbetsgivaravgifter med mera)
* resor för förtroendevalda och anställda 16,1 miljoner
* kurser och konferenser 1,5 miljoner
* lokalkostnader 11 miljoner (bland annat hyror, reparationer och underhåll)
* kostnader för fastigheten på Adolf Fredriks kyrkogata i Stockholm 5,7 miljoner (reparationer, el, vatten med mera)
* reklam och pr 4,2 miljoner (bland annat extern representation och Vårdfackets annonsskatt)
* kontorskostnader 15,5 miljoner (till exempel telefon, porto och Vårdfackets avgifter för postdistribution)
* IT-kostnader 23,2 miljoner
* årdfackets tryckkostnader, konsulttjänster och trycksaker)
* avgifter och bidrag 17,2 miljoner (till exempel medlemsavgifter i bland annat tco och internationella organisationer)
* avsättning till konfliktfonden 4 miljoner kronor
* skatter 4 miljoner
* övrigt 5,8 miljoner kronor (bland annat avskrivningar, stipendier inom hälsoekonomi och trygghetsfonden).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida