Hög trivsel trots stress

Hög trivsel trots stress
Lovisa Thyr och Johanna Wallin Schill hoppas att resultatet från deras enkät ska bli spritt. Foto: Jonatan Westin

Röntgensjuksköterskor trivs på jobbet och har goda utvecklingsmöjligheter. Men för många är arbetsbördan betungande på flera sätt.

4 oktober 2017

Det visar en kandidatuppsats som presenterades på Röntgenveckan i Linköping i september. Bakom uppsatsen står Lovisa Thyr och Johanna Wallin Schill, som i somras blev färdiga röntgensjuksköterskor vid Lunds universitet.?

— Vi hittade en hel del studier om arbetstillfredsställelse bland olika yrkesgrupper inom vården, men inte för röntgensjuksköterskor och särskilt inte från Sverige. Det gjorde oss intresserade av ämnet, för om det finns arbetstillfredsställelse främjar det också en god och säker vård, säger Lovisa Thyr.?

De skickade ut ett webbaserat frågeformulär till Vårdförbundets 2?114 medlemmar som är röntgensjuksköterskor. Av dessa svarade 41 procent. Bortfallet har inte analyserats närmare, men en tänkbar förklaring till att vissa avstod kan vara att de fortfarande var kvar i medlemsregistret utan att vara yrkesaktiva, vilket var ett krav för att besvara enkäten. ??

Svaren pekar i en väldigt positiv riktning, i varje fall när det gäller trivsel och utvecklingsmöjligheter, två områden som Lovisa Thyr och Johanna Wallin Schill själva lyfter fram som särskilt intressanta.?

På påståendena ”jag har ett intressant och stimulerande arbete” samt ”jag trivs med mitt yrkesval” landade medianvärdet för svaren på fem poäng, alltså högsta möjliga. Respondenterna angav även i stor utsträckning att de är glada och förväntansfulla när de är på väg till jobbet, samtidigt som de trivs med både arbetskamrater och själva arbetsplatsen.?

De som besvarade enkäten upplevde också att deras kompetens tas till vara och att de har möjlighet att utveckla sig. Men på frågan om de kan vidareutbilda sig med arbetsgivarens stöd var svarsmedianen endast tre poäng.??

Desto dystrare är svaren när det gäller arbetsbelastning. Många håller med i påståendena om att de är stressade under arbetsdagen och utmattade när de kommer hem. Dessutom verkar det i många fall vara svårt att ta pauser under arbetspassen.?

Redan i dag är det brist på röntgensjuksköterskor i delar av Sverige. Dessutom väntas många gå i pension de kommande årtiondena. Om inga större förändringar sker riskerar situationen att bli akut. En bidragande orsak till problemet är att det finns en låg kunskapsnivå hos allmänheten om röntgensjuksköterskeyrket.??

Flera i publiken blev därför upplyfta av resultatet från kandidatuppsatsen. Det påpekades att om fler fick veta vad det innebär att jobba som röntgensjuksköterska, och hur många som gillar sitt arbete, så skulle framtiden se betydligt ljusare ut. En analys som uppsatsförfattarna delar.?

— Vi vill verkligen lyfta fram att många trivs, att det är ett intressant och stimulerande arbete som många dessutom stannar kvar länge inom. Om vi kan sprida den här bilden kanske ännu fler stannar kvar och fler väljer att hoppa på utbildningen. Då skulle problemen med arbetsbelastningen minska, säger Lovisa Thyr. ??

  • Uppsatsen heter Arbetstillfredsställelse ?hos röntgensjuksköterskor i Sverige.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida