Högre koncentration hos kvinnor med samma antidepressiva dos

En ny analysmetod visar att kvinnor har en annorlunda sammansättning i kroppen av vissa antidepressiva läkemedel jämfört med män som står på samma behandling och dos.

Vi vet ännu inte vad det har för betydelse för den terapeutiska effekten«, säger Daniel Öhman som är analytisk kemist.

Vid institutionen för medicin och vård, avdelningen för klinisk farmakologi, på Hälsouniversitetet i Linköping lade han i våras fram avhandlingen Bioanalytical development for application in therapeutic drug monitoring – focus on drug use in psychiatry.

Avhandlingens resultat grundar sig på mer än 500 prover på patienter som står på psykofarmaka. Ett oväntat fynd var att det antidepressiva läkemedlet reboxetin (Edronax) har en annorlunda sammansättning i kroppen hos kvinnor än hos män.

Reboxetin kan förenklat sägas bestå av två molekyler som är varandras spegelbilder, så kallade enantiomerer. Spegelbilderna förhåller sig till varandra på samma sätt som höger- och vänsterhanden i ett par handskar. Medan vänsterhandsken är aktiv kanske högerhandsken inte ger någon effekt alls eller ger biverkningar.

-Kvinnorna hade betydligt högre koncentrationer av de aktiva enantiomererna jämfört med männen. Stämmer våra beräkningar kan det vara så att samma dos hos män och kvinnor i medeltal ger 30 procent större effekt hos kvinnor, säger Daniel Öhman.

Han är dock noga med att påpeka att det hittills inte gjorts några studier av effekterna.

Sådana studier är dock på gång. Läkaren Maria Dolores Cherma Yeste vid avdelningen för klinisk farmakologi i Linköping planerar att i en beskrivande studie försöka jämföra de data som Daniel Öhman fått fram med läkemedelbolagets egna data över reboxetin från tidigare studier.

-Kanske har de högre koncentrationerna hos kvinnorna ingen betydelse alls, kanske överbehandlas kvinnorna generellt. Eller så mår de alldeles utmärkt medan männen i stället är underbehandlade. Det är för tidigt att ens ha en hypotes om den saken, säger hon.

 

UNDERSÖKTA PSYKOFARMAKA:
Det tre läkemedel som analyserats är:
Citalopram (aktiv substans i exempelvis Cipramil) som är ett av de vanligaste antidepressiva läkemedlen inom gruppen serotoninåterupptagshämmare.
Reboxetin (Edronax) som hämmar återupptaget av noradrenalin.
Ziprasidon (Zeldox) som är ett antipsykotiskt läkemedel.

 

LÄSTIPS:
Bengtsson F. Läkemedel bara för unga brandmän?
L-Magasin, Linköpings universitets informationsavdelning 2002; 4:25-27.
Öhman D med flera. Determination of serum reboxetine enantiomers in patients on chronic medication with racemic reboxetine. Therapeutic Drug Monitoring 2003; 25:174-182.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida