Hovrätten fastställde drunkningsdom

Skötaren var ensam ansvarig för epilepsipatientens död.

9 februari 1998

Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom i fallet med den epileptiska patienten som drunknade då hon var intagen på psykiatrisk klinik (Vårdfacket skrev om fallet i nummer 6/97).
Både skötare, åklagare och dödsbo hade överklagat domen. Åklagaren utvidgade i hovrätten gärningsbeskrivningen för sjuksköterskan och lastade honom för att han inte studerat aktuella journaler tillräckligt noggrant.

Hovrätten konstaterar i domskälen att sjuksköterskan beslöt att patienten skulle få bada, att skötaren skulle följa med och att de två skulle vara ensamma under badet. Han var också behörig att besluta detta. Några skriftliga instruktioner om vilka undersökningar vårdpersonalen skulle göra innan fanns inte, och inga skyldigheter att kontakta läkare eller studera patientjournalen.

Någon av sjukhusledningen beslutad ansvarsfördelning mellan vårdavdelning och badavdelning har inte funnits, däremot har badavdelningen i praktiken tagit över ansvaret för de badande. Enligt den undersköterska som ensam arbetade vid badet när patienten drunknade gällde detta dock inte psykiatrins patienter eftersom kliniken inte lämnade ut deras diagnos.

Ingenting tyder på att sjuksköterskan kände till att badet inte tog över ansvaret eller att undersköterskan var ensam i tjänst, skriver hovrätten och anser heller inte att sjuksköterskan hade anledning att vidta säkerhetsåtgärder eller påpeka för skötaren att han ansvarade för patienten. Åtalet mot sjuksköterskan ogillas därför.

Skötaren hade en mycket underordnad befattning och betydligt lägre krav ska därför ställas på honom, hävdar hovrätten men påstår samtidigt att han måste ha känt till åtskilligt om risken för att patienten skulle kunna drabbas av ett epileptiskt anfall. Trots det, och trots sina egna dåliga kunskaper i simning och livräddning lät han henne bada fast de två var ensamma i badutrymmena. Dessutom satt han och läste så han inte såg när hon sjönk. Därför ska tingsrättens påföljd stå fast. Dödsboets skadeståndstalan lämnas utan bifall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida