Hur ska vården förnyas?

2 september 2002

Moderaterna:
Privata sjukvårdsförsäkringar ökar. Med vårt förslag behöver ingen betala två gånger för vården, via skatten och via en försäkring, för att känna sig trygg.

Valfrihet att välja vårdgivare och en nationell vårdgaranti som gäller alla i hela landet och alla medicinskt motiverade behandlingar.

Patienträtten att få vård enligt vårdgarantins gränser ska skrivas in i hälso- och sjukvårdslagen.

Ersättningen till vårdgivarna måste belöna nytänkande och sätt att korta köer.

Vården ska precis som nu finansieras gemensamt och alla ha rätt till vård på lika villkor. På sikt bör det ske med en avgift som bestäms av inkomsten och att pengarna öronmärks för vård i stället för att försvinna i ett svart hål via skatten. Resurserna för vården ska också tillfalla den vårdgivare patienten väljer.

Centern:
Öppna för nytänkande hur vården ska organiseras och effektiviseras, vilket även ger förutsättningar för höjda löner samt att fler män lockas.

Arbetsgivarna måste bättre ta tillvara medarbetarnas vilja att utvecklas och ta ansvar för hur arbetet ska göras och arbetstidens förläggning. Vi vill utöka vårdutbildningarna, uppmuntra fler att söka, fånga upp invandrares kompetens och förbättra arbetsmiljön. Vård- och omsorgsyrket måste uppvärderas.

Privata och andra alternativ har en viktig roll att spela – för att öka mångfalden och valfriheten, men också som ett bidrag till en breddad arbetsmarknad. Det kan även tjäna som inspirationskälla till bättre ledarskap och organisation.

Folkpartiet:
Gemensamt finansierad sjukvård ska förenas med valfrihet och konkurrens, och vara så bra att ingen behöver privat tilläggsförsäkring. Husläkarsystem med etableringsfrihet ska ge patienter fast läkarkontakt. Vårdgaranti ska ge rätt till behandling hos annan landstingsägd eller fristående vårdgivare, på hemlandstingets bekostnad om inte hemlandstinget klarar att ge vård inom fastställd tid. Finansiell samordning mellan försäkringskassa och landsting ska användas för att få bort flaskhalsar, påskynda behandling och förkorta sjukskrivningstider. Sjukförsäkringen bör ha en rehabiliteringsgaranti, där en annan läkare än den som först sjukskrev inom två månader tar ställning till behovet av rehabilitering och fortsatt sjukskrivning.

Kristdemokraterna:
Valfrihet, bättre utnyttjande av de ekonomiska resurserna, men också mer pengar krävs för att skapa en värdig vård och omsorg. Patienterna behöver en god vård där deras själsliga, kroppsliga, andliga och sociala behov blir tillgodosedda. Därför behövs det mångprofessionella arbetslaget bestående av kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, läkarsekreterare, psykolog, själavårdare, undersköterska, läkare och sjuksköterska med flera.
Under senare år har vissa yrkesgrupper bortrationaliserats på många håll. Det anser vi är fel. Vi vill återinföra dem, så att vårdpersonalen kan ägna sig åt patientarbetet.

Miljöpartiet:
I dag går utvecklingen mot en centralisering och specialisering. Vi ser nackdelar om det resulterar i bättre vård för ett fåtal men sämre för ett flertal. Små sjukhus, som ger närhet, är också en kvalitet och möjliggör att folk bor kvar även på mindre orter. Det måste till mer pengar i vården. Men det håller inte att ständigt öka pengarna till vården. Vi måste ändra kurs och sätta mycket mera fokus på friskfaktorer; prevention i alla former, matens betydelse, motionen, sociala nätverk och miljöns påverkan. Det behövs en helhetssyn där även komplementära medicinen ges utrymme.

Socialdemokraterna:
Vi vill under de kommande fyra åren tillföra sjukvården ytterligare 20 miljarder kronor i en särskild satsning för att anställa fler, öka kvaliteten i vården ? inte minst i utsatta områden, förbättra arbetsmiljön och korta köerna. En nationell vårdgaranti ska införas. Sjukhusen ska inte få överlåtas till företag som drivs med privata vinstintressen. Ingen offentligt finansierad sjukvård ska ge förtur åt försäkringsbolagens kunder. Taket i sjukförsäkringen ska höjas. Tandvårdsförsäkringen förbättras.

Vänsterpartiet:
Lösningen ligger inte i konkurrensutsättning och privatiseringar där lönsamheten, inte solidariteten, utgör vårdens och omsorgens grund. Vi vill i stället utveckla den offentliga sektorn. Det handlar om att landsting och kommuner måste vara goda arbetsgivare, att vårdyrkenas status ska återupprättas och att demokratin både för personal och patienter måste förbättras. Vi arbetar bland annat med en utveckling mot bättre löner, fler tillsvidareanställningar, heltid som norm och större möjligheter att påverka sitt eget arbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida