ICN vill stärka världens flickor

Flickor mellan 10 och 14 år är missgynnade och utsatta på många sätt. ICN tar därför initiativ till en tvärkulturell studie, där sjuksköterskor världen över kommer att ha en viktig roll. Studien utgör ett första, kanske avgörande steg för att möta de speciella behov som unga flickor har.

Flickors hopp och rädslor är ofta okända och deras behov är försummade. Mest uttalat är det i städer eftersom forskning oftast fokuserar på familjer på landsbygden. Utvecklingsprogram är dessutom huvudsakligen riktade till barn under fem år och kvinnor i fertil ålder.

ICN vill därför särskilt fokusera på flickor mellan 10 och 14 år. De är sårbara på grund av brist på självaktning och tro på sina egna möjligheter att kunna bestämma över sina liv. Perioden mellan 10 och 14 år genomgår de en stor biologisk, psykisk och social utvecklingsprocess och har särskilda behov.

Trots det är få satsningar på hälsa och utveckling fokuserade särskilt på den unga flickan. De utgör på flera sätt en glömd grupp.

Det är mot den bakgrunden som icn nu startar projektet: »Coming of age in the Metropolis: a global study of the girl child«.

Projektet kommer att koncentreras till större städer i hela världen. I varje utvald stad kommer omkring 15 flickor från olika typer av skolor och områden att sammanföras i grupper för att beskriva sina liv, sina mål, vad som oroar dem och var de får stöd och uppmuntran. De nationella sjuksköterske-organisationerna inom icn kommer att koordinera arbetet med flickgrupperna i respektive land.

Konkreta åtgärder
Projektet är en kombination av forskning och utveckling av handlingsprogram och strategier. Tanken är att det ska leda till konkreta åtgärder som främjar hälsoutvecklingen globalt och nationellt. Den kunskap som studien genererar ska användas i diskussioner med politiker, vårdgivare och andra nyckelpersoner och fungera som grund för en policy.

Sjuksköterskor har i kraft av sitt yrke och sin roll ett kontaktnät där de kan verka för de utsatta flickorna. icn anser därför att sjuksköterskeprofessionen kan spela en central roll i denna utveckling.

Bakgrunden till ICN:s projekt är den utsatta ställning som flickor och kvinnor fortfarande har, framför allt i utvecklingsländerna, men även i övriga världen. I många länder har inte flickor samma rättigheter som pojkar. De har sämre tillgång till mat, hälso- och sjukvård och utbildning.

Uppskattningsvis 450 miljoner kvinnor i utvecklingsländer är tillväxthämmade på grund av att de varit undernärda som barn. Två av tre barn som inte går i skolan är flickor. Två av tre vuxna analfabeter är kvinnor. Våld och sexuella övergrepp, prostitution, barnäktenskap och tonårsgraviditeter är mycket allvarliga problem i sig, och försämrar dessutom flickors hälsa.

Två miljoner omskärs varje år
70 procent av världens fattiga är flickor eller kvinnor. Var tredje kvinna har blivit slagen eller sexuellt utnyttjad någon gång i sitt liv. Två miljoner flickor omskärs varje år. I Botswanas tättbebyggda delar är 30 procent av de gravida tonåringarna hiv-positiva.

I utvecklade länder blir ätstörningar allt vanligare och dubbelt så många tonårsflickor som pojkar begår självmord.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida