Idé till bolag skrämmer och lockar

En Kalmarläkares planer på ett bolag med ett mycket stort antal specialistsjuksköterskor anställda har skapat närmast panik i landstinget. Men för sjuksköterskor i landstinget kan det vara positivt med ännu en arbetsgivare.

För några månader sedan hoppade Bengt Hjelmqvist av posten som verksamhetschef på kirurgen vid länssjukhuset i Kalmar och fortsatte sedan som enbart kirurgöverläkare. Han var mycket besviken på politikers och tjänstemäns styrning av verksamheten: de anställda har för liten möjlighet att påverka.

I början på februari kom han med ett utspel, en affärsidé, som chockat många politiker och tjänstemän i landstinget.

Hans tanke är att bilda ett aktiebolag, Efor, och anställa alla specialistsjuksköterskor inom kirurgi, operation, anestesi, iva, ögon och öron och sedan hyra ut dem till landstinget. Inte i första hand för att fylla tillfälliga vakanser på olika arbetsplatser; Bengt Hjelmqvist tänker sig att landstinget köper tjänster för att driva en hel avdelning eller annan liknande hel verksamhet.

Han bjöd in sammanlagt 220 sjuksköterskor till ett informationsmöte en lördageftermiddag i början av februari – inte mindre än 140 kom. Efteråt delade han ut en folder med information plus en intresseanmälan för anställning i Efor.

I foldern, med rubriken Makten över ditt arbete, sägs bland annat att de senaste årens strukturomvandling i vården har varit kostsam och ineffektiv. »Utbrändhet och förslitning är vad som numera förknippas med vården«. I foldern sägs också: »Personalens kunnande och kompetens är Efors viktigaste tillgång. För att göra detta tydligt ska den personal som arbetar i Efor ha väl definierade arbetsuppgifter och den enskilde arbetstagaren ska klart veta hur arbetet ska utformas och avgränsas. Genom att Efor strävar efter att skapa tydlighet härvidlag uppnås vinster för både patient och arbetstagare.«

Bengt Hjelmqvist har också sagt att en sjuksköterska borde tjäna 4 000 kronor mer i månaden än vad hon gör i dag.

Ökad alternativdebatt
Efor har skapat stor oro i landstinget. Blir det verklighet tvingas landstinget att köpa tjänster från företaget och det kommer att kosta betydligt mer än dagens verksamhet. Dessutom har debatten om att avyttra verksamhet eller låta anställda starta eget blivit intensivare.

Bengt Hjelmqvist har också haft kontakt med Vårdförbundets lokala avdelning i Kalmar för att diskutera ett kollektivavtal med förbundet.

– Det är positivt med fler arbetsgivare, det kan utveckla både lönen och yrket, säger Ann-Sofie Togner, Vårdförbundets ordförande i Kalmar län.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida