Indikatorer för läkemedelsanvändning bland äldre på väg

Inom kort väntas Socialstyrelsen lägga fram ett dokument med indikatorer för utvärdering av läkemedelsanvändningens kvalitet hos äldre.

1 september 2003

De som är 75 år och äldre utgör ungefär en tiondel av befolkningen, men konsumerar mer än en fjärdedel av alla mediciner i Sverige. Under hela 1990-talet har läkemedelsanvändningen ökat bland äldre. Enligt studier används i genomsnitt 8-10 läkemedel per person
i särskilda boenden.

Risk för interaktioner
Risken för negativa interaktioner är stor med en sådan mängd läkemedel, speciellt som många äldre har svårt att själva redogöra för olika biverkningar. Flera farmakoepidemiologiska undersökningar har på senare år visat att många äldre dessutom står på preparat som inte är särskilt väl anpassade för gamla människor. Den omfattande användningen av neuroleptika på sjukhem är ett sådant exempel. Ett annat exempel är långverkande bensodiazepiner och antikolinergika som kan ge kognitiva störningar och förvirring hos äldre.

År 2000 fick därför Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utveckla indikatorer för att kunna utvärdera läkemedelsanvändningens kvalitet. Sådana har länge funnits i flera andra länder, framför allt i USA. I Sverige är detta dock någonting nytt.

– För att arbetet inte skulle bli för omfattande har vi riktat in oss på de mest läkemedelsintensiva grupperna i samhället och de som är utsatta för flest risker, det vill säga de psykiskt funktionshindrade och de äldre, säger docent Johan Fastbom vid Socialstyrelsens läkemedelsenhet.

Med stigande ålder påverkas både omsättningen av läkemedel i kroppen och känsligheten för läkemedel.

Kvalitetsindikatorerna är tänkta att kunna användas på olika nivåer. På nationell nivå kan de användas för att kartlägga kvaliteten på läkemedelsanvändningen i stort, läkemedelskommittéer kan utvärdera kvaliteten på regional nivå i landstingen och på lokal nivå kan indikatorerna användas som stöd vid exempelvis läkemedelsgenomgångar på enskilda sjukhem.

Dokument klart i höst
Johan Fastbom är ordförande i den grupp som tagit fram indikatorer för äldre. Gruppen har satt ihop ett 130 sidor långt dokument baserat på evidensbaserad kunskap (studier med högt bevisvärde). Efter att ha granskats av en fristående expertpanel har det varit ute på remiss hos landets läkemedelskommittéer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och verksamhetschefer. En genomgång av deras synpunkter görs nu. Senast 31 december i år ska dokumentet vara
klart.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida