Ingen kö av omdebatterade läkemedel som Viagra och Xenical

Det kommer många nya läkemedel de närmaste åren, men få av dem har till uppgift att enbart höja livskvalitén och inte i första hand lindra eller bota sjukdom.

1 november 1999

Läkemedelsverket har i samarbete med Socialstyrelsen på regeringens uppdrag kartlagt vilka slags läkemedel som förväntas bli godkända den kommande femårsperioden och hur de kan komma att påverka samhällets kostnader för läkemedel. Kostnader som ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden och som förmodas fortsätta öka.

Väckt debatt
Redan i dag används godkända läkemedel för att behandla åkommor som i första hand har med livskvalitet att göra. De läkemedel som har varit mest omdebatterade är Viagra mot impotens och Xenical för att behandla svår fetma.

Debatten har gällt om den allmänna läkemedelssubventionen skulle gälla all förskrivning av de läkemedlen – också vid indikationer utanför de godkända – exempelvis förskrivning av Xenical vid lindrig övervikt. Myndigheterna föreslår dock inte att reglerna vid förskrivning ska ändras.

Ökad användning av läkemedel har också förbättrat medicinska resultat. I vissa fall har operationer kunnat ersättas med läkemedelsbehandling, vilket har varit kostnadseffektivt.

Hälsoekonomiska analyser
Läkemedelsverket och Socialstyrelsen säger i sin rapport att behandling med läkemedel ska vägas mot andra behandlingsmetoder. Nya behandlingsrekommendationer bör därför innehålla hälsoekonomiska analyser.
Socialstyrelsen startar nu ett arbete med att ta fram riktlinjer som ska hjälpa sjukvården att ta ställning till sådana prioriteringar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida