Inte tillåtet att ge råd

Kan en sjuksköterska som rekommenderar naturläkemedel bli fälld i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd? Svaret är: Ja, eftersom hon då gjort något som inte ingår i hennes arbetsuppgifter.

8 januari 2001

Den unga flickan och hennes mor är hos barnmorskan. Flickan är nedstämd. »Vore Johannesört något?«, frågar mamman. Hon tar sjuksköterskans svar: »Det kanske kan hjälpa vid lindrigare tillstånd« som ett ja. En tid efteråt försöker flickan, trots användning av naturläkemedlet, ta sitt liv. Mamman anmäler sjuksköterskan till HSAN. Fallet är påhittat, men eftersom sjuksköterskan har gått utanför sitt yrkesområde skulle det troliga utfallet bli en varning.

– Frågan berör flera olika aspekter på en sjuksköterskas yrkesutövning, säger Eva Stolpe, byrådirektör vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg.

– En sjuksköterska ska ge en sakkunnig och omsorgsfull vård som är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 1998:531). Det gäller även rådgivning.

Det innebär att sjuksköterskan inte får ge råd eller ordinationer som går utanför hennes kompetensområde. I fallet med den deprimerade flickan skulle alltså sjuksköterskan ha hänvisat till en läkare – oavsett om frågan handlade om att använda naturmedel eller ej.

Om en sjuksköterska ger ett klart felaktigt råd, eller ger sig in på rådgivning utanför sitt kompetensområde, skulle detta kunna bli föremål för prövning i ansvarsnämnden. Om rådet är rätt eller ej spelar ingen roll. Det är också viktigt att råd till patienter ska dokumenteras, så att  det i efterhand går att konstatera vad som verkligen sagts vid rådgivningen.

Lagen säger alltså att sjuksköterskor ska arbeta enligt »vetenskap och beprövad erfarenhet«. Men vad betyder det när det gäller naturläkemedel som är godkända av läkemedelsverket?

– Det är en svår fråga, säger Lena Gabrielsson, byrådirektör vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Gävle. Även inom skolmedicinen, där specialister får avgöra frågan, kan det råda tveksamhet.

Om en patient som vårdas exempelvis i palliativ vård skulle vilja få ett naturläkemedel kan en läkare tillstyrka detta av humanitära skäl, om det inte finns risk för att medlet kan skada patienten. Om naturläkemedlet ska ges som injektion kan en sjuksköterska i ett sådant fall ge injektionen på ordination av den behandlande läkaren. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida