Isolering av mördarceller

4 februari 2002

Ett stort problem vid diagnosen av diabetes typ 1 är att den ställs först sedan hela sjukdomsförloppet egentligen är över och mer än 95 procent av de insulinproducerande betacellerna i pankreas är förstörda. Genom att studera vilka T-lymfocyter som aktiveras i sjukdomens inledande fas hoppas forskarassistenten Petter Höglund att det i förlängningen ska gå att hejda sjukdomen i tid, eller rentav hindra den från att bryta ut.

Petter Höglund, vid mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum på Karolinska institutet i Stockholm fick nyligen ta emot Svenska Läkaresällskapets pris för yngre forskare för sin T-cellsforskning kring diabetes typ 1.

Att diabetes typ 1 troligtvis är en t-cellsberoende sjukdom har forskarna känt till sedan tidigare. Hypotesen är att T-cellerna i form av mördarceller känner igen och reagerar med en immunologisk reaktion på ett eller flera kroppsegna ämnen. Någonstans möter de ett ämne från betacellerna som de uppfattar som främmande. Mördarcellerna aktiveras och kallar på hjälp från andra delar av immunförsvaret för att sedan attackera betacellerna och förstöra dem.

I studier gjorda i Frankrike har Petter Höglund visat att den första aktiveringen av T-lymfocyterna troligen sker i de lymfknutor som finns i nära anslutning till pankreas.

– Vad vi nu försöker göra är att isolera T-cellerna i dessa lymfknutor, låta dem växa i kultur och sedan karaktärisera vilka tillväxtämnen de utsöndrar. I slutänden hoppas vi kunna bestämma vilket eller vilka kroppsegna ämnen de aktiveras av.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida