Kiropraktor varnas för behandling av spädbarnskolik

Fel behandla ett spädbarn som dessutom uppvisar symtom utanför kiropraktors verksamhetsområde.

9 augusti 1999

Föräldrarna till en fyra veckor gammal baby sökte en kiropraktor för att få utrett om barnets koliksymtom kunde bottna i något fel i rörelseapparaten. Babyn hade tidigare undersökts av barnläkare, fått diagnosen spädbarnskolik, och behandlats med Minifom utan effekt.

Kiropraktorn behandlade barnet vid två tillfällen, enligt föräldrarna med god effekt. Socialstyrelsen anmälde kiropraktorn till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (hsan) och hävdar att patientens sjukdomstillstånd ligger utanför en kiropraktors verksamhetsområde.

Socialstyrelsen hänvisar till sin föreskrift sosfs 1991:16 där det framgår att manipulationsbehandling inte får utföras på barn under 16 år innan det finns ytterligare kunskap och erfarenhet av metoden.

Kiropraktorn och hennes ombud från Legitimerade kiropraktorers riksorganisation skriver i sitt yttrande att diagnosen spädbarnkolik är en deskriptiv diagnos som används när besvärets ursprung är oklar. För flertalet patienter är den orsakande patologin inte fastställd.

Socialstyrelsens tolkning, att manipulationsbehandling här omfattar både mobilisering, traktion och massage, anser de är fel och orimlig. Den behandling hon gett spädbarnet, en kiropraktisk mobilisering att likna vid lätt massage, är vanlig i Danmark och Norge som inte har våra åldersbegränsningar.

I en dansk forskningsstudie föreslås att besvären beror på en dysfunktion i ryggraden, en teori som enligt kiropraktorn stöds av behandlingsresultaten. Det av läkare förskrivna läkemedlet vid spädbarnskolik, som också detta barn fick, har däremot enligt kiropraktorn i en svensk studie inte visat sig vara bättre än placebo.

Socialstyrelsen genmäler att den danska studien inte har sådan vetenskaplig kvalitet att den kan ge några säkra slutsatser om värdet av behandlingen. »Kiropraktisk mobilisering« står enligt styrelsens vetenskapliga råd inte i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och i praktiken torde det vara svårt att dra gränsen mellan mobilisering och manipulation vid manuell terapi av ett fyra veckor gammalt spädbarn.

Kiropraktorns ombud svarar att han satt med i den arbetsgrupp som diskuterade fram utformningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och att det där fanns ett uttalat samförstånd om att annan behandling än manipulation inte kunde anses kontraindicerat enbart utifrån patientens ålder.

Han anser att Socialstyrelsen förutsätter att en annan behandling utförts än den som dokumenterats, och hävdar att legitimerade kiropraktorers begränsning att behandla barn aldrig har baserats på faktaunderlag.

»Legitimerade kiropraktorers riksorganisation (lkr) anser att det vore mycket beklagligt om det nu skulle införas ytterligare diskriminerande tolkningar, långt utöver de intentioner som fanns vid legitimationens införande«, skriver ombudet.

Ansvarsnämnden anser att kiropraktorn åsidosatt sina skyldigheter dels genom att behandla ett spädbarn, dels genom att behandla symtom eller sjukdom som inte har samband med funktionsrubbning eller smärttillstånd i rörelseorganen. Hon får en varning. (hsan 43/98:b3).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida