Klamydian behandlades inte

Barnmorskan glömde bort provsvaret och 19-åringen gick i över åtta månader med en obehandlad klamydiainfektion.

10 januari 2000

Den 19-åriga flickan sökte ungdomsmottagningen för att förnya receptet på p-piller. Barnmorskan tog ett klamydiaprov och fann vid vaginalundersökningen en liten talgkörtelliknande upphöjning som hon inte kunde bedöma. Hon beslöt därför att 19-åringen också skulle undersökas av läkare.

En vecka senare kom analyssvaret på klamydiatestet som visade förekomst av  Chlamydia trachornatis. Barnmorskan signerade och förde in svaret som positivt i en särskild bok avsedd för det.

Tre veckor senare kom patienten till läkaren som ansåg att upphöjningen var en tilltäppt körtel som inte krävde någon åtgärd.

Då patienten drygt ett halvt år senare återkom för förnyat recept på p-piller upptäckte barnmorskan att 19-åringen aldrig underrättats om att hon hade en klamydiainfektion. Patienten informerades och ett nytt prov togs som också det visade Chlamydia trachomatis.

Behandling inleddes i samråd med läkare, en anmälan gjordes enligt smittskyddslagen och smittspårning.

Socialstyrelsen anmälde barnmorskan till hsan och konstaterar att den undersökta flickan hade smittats av en samhällsfarlig sjukdom som krävde medicinsk behandling, underrättelse till den undersökta, anmälan och smittspårning.

I strid med gällande lagstiftning och rutin lät barnmorskan bli de ytterligare åtgärder hon var skyldig att vidta med anledning av provsvaret. Den samhällsfarliga sjukdomen förblev därför obehandlad i åtta månader och konsekvenserna för flickans framtida hälsa går inte att förutse, skriver Socialstyrelsen i sin anmälan.

Läkaren skrev i sitt yttrande till Socialstyrelsen att det framgick av journalhandlingarna att ett klamydiaprov tagits en månad tidigare men att hon tagit för givet att mottagningens ordinarie rutiner för handläggning av klamydiaprov hade följts.

Ansvarsnämnden instämmer i Socialstyrelsens bedömning men anser att flickan borde ha underrättats om sjukdomen och aktuell behandling av den läkare som undersökte henne en månad efter provtagningen. Barnmorskans påföljd stannar därför vid en erinran. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 2251/98:a3).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida