Kollektivavtalet visionär knäckfråga

År 2007 har lönediskrimineringen av Vårdförbundets medlemmar upphört, enligt visionen som kongressen slog fast.

8 december 1997

Är kollektivavtal ett medel eller ett mål? Eller med andra ord, bör begreppet kollektivavtal nämnas i förbundets Vision 2007? Det var den enda punkt där det fortfarande rådde oenighet när kongressen behandlade visionen om hur tillvaron ska te sig för sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker om tio år. Vision 2007 har diskuterats grundligt i organisationen sedan det första textförslaget lades fram i våras. Men än återstod alltså att knäcka frågan om kollektivavtalet.

Mer medel än mål
– Vi ser kollektivavtalet snarare som ett medel än ett mål, motiverade ordförande Eva Fernvall och menade att man ibland kan uppnå bättre villkor om man inte skriver in dem i ett kollektivavtal. Ska man då avstå från fördelarna för att det inte är ett kollektivavtal?

Åsa Andersson, Stockholm, berättade att man i Stockholms-avdelningen har många exempel på problem med att teckna avtal med privata arbetsgivare.

– Och, fortsatte hon, i det perspektivet är kollektivavtalet ett mål, eftersom det innebär att arbetsgivaren gett oss erkännandet att teckna avtal.

Men Ann Hammar, Kalmar, hade en annan ingång. Hon föreslog på avdelningens vägnar att man flyttade över frågan till avsnittet om den lokala företrädaren. Om man där skrev in att ett av hennes främsta redskap i det fackliga arbetet är att teckna kollektivavtal, skulle man få in det på rätt ställe i dokumentet. Och trots att Örebroavdelningen protesterade – Agneta Colliander Wetterstrand tyckte att man behövde diskutera företrädarens roll mer – blev detta också den ändring kongressen till slut enade sig om.

Om Vision 2007 är de långsiktiga målen ”av lite mer molnliknande karaktär”, som Eva Fernvall uttryckte det, är de prioriterade målen för 1998-1999 av lite mer handfast slag.

Efter en lång diskussion i det utskott som behandlade de prioriterade målen enades kongressen om de tio viktigaste arbetsuppgifterna för förbund och avdelningar fram till nästa kongress.

Bland de mål man ska nå är att fler slutna vårdformer stängts till förmån för öppenvården och att arbetet med lönediskrimineringen gett resultat.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida