Kommentar

6 november 2000

Alzheimers sjukdom (ad) är svår att diagnostisera, framför allt i ett tidigt skede i sjukdomsförloppet. Det är därför viktigt att finna biokemiska markörer, med god specificitet och sensitivitet, som kan användas som diagnostiska verktyg av klinikern. Biomarkörer skulle även kunna vara till hjälp vid differentiering av Alzheimers sjukdom från andra demenssjukdomar, hjärnsjukdomar eller från de förändringar som ses vid normalt åldrande. Utbytet av substanser mellan hjärnan och likvorrummet medför att olika molekyler i likvor avspeglar hjärnans metabolism. I dag finns en rad olika så kallade hjärnspecifika molekyler som avspeglar patofysiologiska processer i hjärnan.  Studier av apolipoprotein e (apoe) i likvor har framför allt haft syftet att öka förståelsen för patogenesen vid olika hjärnsjukdomar. Författarna har i ett tidigare arbete funnit en signifikant reduktion av apoe i likvor från patienter med tidig form av ad. Vid jämförelse med andra forskargrupper fann man divergenta resultat, varför man i detta arbete har riktat in sig på metodologiska felsökningar.

Vid bedömning av analysresultat från biologiska prover måste man vara medveten om att rätt hantering av dessa prover kan vara helt avhängigt för analysens utfall. Författarna har föredömligt undersökt en rad olika faktorer som skulle kunna påverka utfallet och funnit att apoE  binder till väggarna i vissa provrör, beroende på rörmaterial.  Detta innebär att val av provrör är av yttersta vikt för att få ett tillförlitligt svar. Standardisering av provhantering och tydliga, av klinikerna åtföljda, anvisningar ger förutsättning för tolkningen av analysresultaten. Om dessa betingelser är optimala borde apoe kunna ingå i den panel av molekyler  som gemensamt utgör en  biokemiskt hjärnstatus för Alzheimers sjukdom.

Resultaten av studien är av stort metodologiskt intresse och pekar på vikten av att undersöka olika faktorer som kan påverka en analys. Författarna påtalar även att apoe skulle kunna vara involverat vid olika typer av hjärnskador. Det skulle därför vara intressant om detta arbete kunde utvidgas till att omfatta undersökning av andra typer av demenstillstånd och hjärnsjukdomar, i avsikt att utröna om apoe i likvor kan avspegla degenerativa och/eller regenerativa processer.  

annika lekman
Dr medicinsk vetenskap,
biomedicinsk analytiker
neurokemi
Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida